Не ви ли омръзна да ви мислят за прости?

Вие сте прости и аз съм прост, затова се разбираме. Това са думи на премиера Бойко Борисов от март 2012 година. Не. Не се разбираме. Аз съм умна. А вие? Не ви омръзна да ви мислят за прости? Не ви ли омръзна да плащате заплати и да осигурявате привилегии, за да ви лъжат и манипулират? "Няма такова нещо като конфликт на интереси, интересите винаги са в синхрон, не са в конфликт." Тези записани от ДАНС през 2010 г. думи са на финансовия министър Владислав Горанов. КПКОНПИ казва, че не е установила конфликт на интереси по отношение на Владислав Горанов. Вярвате ли? Аз не. Не е установила, защото не е искала да установи. Производството пред КПКОНПИ е образувано въз основа на докладна записка на директора на дирекция „Противодействие на корупцията“ на КПКОНПИ и към него са приобщени медийни публикации за евентуален конфликт на интереси по отношение на Владислав Горанов, както и сигнал от Гражданско движение „БОЕЦ“. Към сигнала ГД „БОЕЦ“ са приложени разследвания на Биволъ и ФРОГ НЮЗ. ГД „БОЕЦ“ изискват извършване на цялостна и задълбочена проверка по същество. От решението на КПКОНПИ се разбира, че са проверени две твърдения за конфликт на интереси. Едното във връзка с упражнени правомощия по служба, касаещи възлагане на обществени поръчки на фирми, свързани с И. и С.С. и ползване на апартамент, находящ се в гр. София и вила във вилна зона „Ярема“. Второто проверено твърдение е за упражнено правомощие по служба във връзка с назначаването на младши експерт Х.С. и ползване на имоти – апартамент, находящ се в гр. София и вила във вилна зона „Ярема“. Проверката, която е извършила КПКОНПИ нито е цялостна, нито е задълбочена. Какви доказателства е събрала КПКОНПИ? Писма и справки са изискани и събрани само от контролирани от Владислав Горанов институции – Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по обществени поръчки, Държавна комисия по хазарта, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Национален компенсационен жилищен фонд. Изслушан е единствено Владислав Горанов. Снети са сведения единствено от служители на Министерство на финансите и каква изненада - твърденията на всяко едно от тези лица е потвърдило изложената от Горанов фактическа обстановка. Случайно Горанов е работодател на всички дали сведения лица. Направени са справки в НБД „Население“, в Имотен регистър и в Търговския регистър. Не се посочва кои медийни публикации са приобщени към проверката. От 23.11.2018 г., когато Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на КПКОНПИ да извърши проверката до 20.02.2019 г., когато е взето решението на КПКОНПИ, в средствата за масово осведомяване бяха публикувани множество публикации, които представляват сигнал по смисъла на ЗПКОНПИ, на които видно от решението КПКОНПИ не е обърнато никакво внимание. Какво е установила КПКОНПИ? Ползване на вила във вилна зона „Ярема“. В решението се съдържа информация единствено за твърдение на Горанов, че луксозната вила в местността „Ярема“ не е негова собственост и, че само е ходил при собственика й – И.С. Няма информация да са разпитвани свидетели, въпреки че, както се казва, и кучетата от „Ярема“ не лаят министъра. По твърдение на съседи министърът често е посещавал и надзиравал строежа и е давал инструкции на работниците. Няма данни да са изисквани строителни книжа, договори и фактури за строителството на вилата. Няма данни да е проверено с чии средства е строена вилата и да е извършена проверка на произхода на тези средства - задължение вменено със Закона за мерките срещу изпирането на пари на кого ли не в държавата. Няма данни да са събрани данни кога, колко пъти, в присъствие или не на собственика на вилата Горанов е посещавал имота. Разбира се само, че КПКОНПИ не е събрала данни, че Владислав Горанов е ползвал луксозната вила и точка. За събирането на данни трябва и предприемане на действия по събиране, каквото не се установява да се е случило. От тук насетне ще си знаем – ако ни викнат в КПКОНПИ, казваме им каквото си искаме и тези добри хора ще ни вярват. Безвъзмездно ползване на апартамент в гр. София с разгърната застроена площ от 180 кв.м. Луксозният апартамент е собственост на С.Р.С. от 17.05.2011 г. По обясненията на Горанов през месец май 2012г., когато се е случило силното земетресение в Пернишка област, той е обитавал заедно със семейството си апартамент на 10 етаж. Към онзи момент децата му са били много малки, неговата съпруга се е изплашила за тях и уплахата се е превърнала в проблем по отношение на обитаването на жилището. В неформален разговор Горанов е споделил за това с И.С. и той му е предложил да се преместят да живеят в жилището, което е закупено от неговото семейство и към онзи момент същото не се е ползвало. В решението на КПКОНПИ не е посочена точна дата кога Горанов се е преместил в луксозния апартамент. Посочено е, че първите плащания на Горанов, свързани с имота, са от месец юли 2012г. Уплахът, обичайно изисква предприемане на незабавни действия. Пернишкото земетресение е поредица от сеизмични трусове, които започват на 22 май 2012 г. След първия трус следват десетки вторични, като най-силни са тези в 04:30 и в 05:13 същия ден, на 24 и 29 май, и на 14 юли 2012 г. Според обясненията на Горанов майските трусове са предизвикали уплаха, но видно от сметките за платени консумативи, семейството се е преместило чак през юли и до ден днешен е все така уплашено. КПКОНПИ установява, че Владислав Горанов не се намира в условията на свързаност със собственика на апартамента. Точка. КПКОНПИ не изследва наличието на икономическа или политическа зависимост от кръстника, а по закон трябва да го направи. Деклариране на безвъзмездното ползване на луксозния апартамент. КПКОНПИ констатира, че: Горанов е подал в законоустановения срок декларации по чл.12, т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ (отм.) с вх. № АД-703-16-3/09.05.2017г. и декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ (отм.). Горанов е подал и декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ с вх. № Г89/08.06.2018г., като в т.1.2. Чуждо недвижимо имущество, към Раздел I Недвижимо имущество е декларирал, че ползва безвъзмездно апартамент в гр. С. с разгърната застроена площ от 180 кв.м. от 2012г. Стана ясно, че Горанов обитава луксозния апартамент от средата на 2012 г. и така до днес. Защо КПКОНПИ нито пита, нито се интересува за периода 2012 г. – 2016 г. Не са ли чували, че Горанов беше заместник-министър на финансите от месец август 2009 г. до месец април 2013 г. в първото правителство на Бойко Борисов и депутат в 42-ро Народно събрание от 21 май 2013 г. до февруари 2014 г., което напусна по собствено желание, защото заплатата на народен представител не го удовлетворявала, а приятелите му били милионери? Пропуснали ли са, че второто правителство на Борисов е от 07.11.2014 до 14.11.2016 г. , а Горанов е министър на финансите в същото това правителство? Министрите, заместник-министрите и народните представители са лица, заемащи публични длъжности по ЗПУКИ (отм.). За некадърност ли става въпрос или за нещо повече? Назначението на сина на кръстника. Със заявление с вх. № 08/09.02.2015 г. Х.И.С. изразява желанието си да бъде назначен в Министерството на финансите на длъжност „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално правен“, считано от 09.02.2015 г. по заместване на дългосрочно командирован в чужбина служител. Желанието на момчето е изпълнено на мига. Без провеждане на конкурс, по предложение на М.П. – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ от 09.02.2015 г. със заповед на Горанов № П-130 от 09.02.2015г. Х.И.С. е назначен на длъжността „младши експерт“ в дирекция „Икономическа и финансова политика“, отдел „Институционално-правен“ в Министерството на финансите, считано от 09.02.2015 г. М.П., по чието предложение е назначен сина на кръстника, от юли 2016 г. заема длъжността заместник-министър на финансите. По отношение на назначаването на сина на И.С. – Х.С. в Министерството на финансите Горанов заявява, че никой от семейство С. не го е търсил за съдействие. За разлика от случая след Пернишкото земетресение през 2012 г., през 2015 г. не са провеждани неформални разговори с И.С., не е имало споделяне между приятели. Според КПКОНПИ, назначавайки сина на кръстника си, който от своя страна безвъзмездно го е приютил в апартамента си, Владислав Горанов е упражнил свое правомощие по служба и е спазил всички законови изисквания и не е нарушил процедурите на Закона за държавния служител. Как пък никой от КПКОНПИ не се е запитал и съответно попитал когото трябва: От къде синът на кръстника е узнал, че министърът на финансите е командировал дългосрочно свой служител и че е възникнала необходимост от кадрово обезпечаване, при условие, че няма данни да е публикувана обява? От къде М.П. познава сина на кръстника? Това не е ли повод за проверка за конфликт на интереси? Какво е наложило назначаването да се извърши с удивителна бързина – само в рамките на един ден? Подобен подход използван ли е при останалите назначения в министерството? Подобно назначение в нормалните държави се нарича „непотизъм“, което е форма на корупция. В България е широко разпространено явление, което нанася не по-малко щети от другите форми на корупция. Подобни назначения отнемат възможността да бъдат избирани най-добрите кандидати, създават зависимости и предпоставки за последващи незаконосъобразни действия и корупционни практики. Облагата КПКОНПИ ограничава проверката до възлагани обществени поръчки на 13-те юридически лица и еднолични търговци, в които имат участие И.Х.С. и С.Р.С. КПКОНПИ установява, че от 30.07.2009г. не са налице данни за проведени процедури за възлагане на обществени поръчки от Министерството на финансите и подопечните на финансовия министър институции, в които да са взели участие фирми на кръстника и съпругата му. На КПКОНПИ явно пак не й е хрумнало, че не само възлагането на обществени поръчки може да съставлява частен интерес. Частен интерес по смисъла и на ЗПУКИ (отм.), и на новия ЗПКОНПИ е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облагата за Горанов да ползва безвъзмездно луксозен апартамент е факт. Няма данни да е извършена проверка на роднините на Горанов за евентуално получени облаги. Няма данни за извършена проверка на стандарта на живот на Горанов и свързаните с него лица. Снимките на публикуваните в медиите и притежавани от Горанов луксозни вещи не са направили впечатление на КПКОНПИ. Не са се впечатлили и от публикациите за пурите, които пуши финансовия министър Владислав Горанов – едни от най-скъпите в света, като цената на една варира около 370 евро.Няма данни да са събирани фактури и касови бележки, така като КПКОНПИ направи при проверката на Трайчо Трайков. Проверката за евентуална облага за 13-те фирми на кръстника се е ограничила до обществените поръчки. А по закон облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие. Не са разбрали от КПКОНПИ, че през ноември 2018 г. в. „Сега“ попита НАП дали е ревизирала фирмите на кръстниците на финансовия министър и какви са резултатите от ревизиите, но до ден днешен отговор няма. НАП е специализиран държавен орган към министъра на финансите и Горанов е Председател на Управителния съвет на НАП. Освен НАП подчинени на Горанов са и Агенция „Митници“, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по обществени поръчки, Държавна комисия по хазарта, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и Национален компенсационен жилищен фонд. Какъв е предметът на дейност на 13-те фирми КПКОНПИ не са счели за нужно да посочат в решението, но и без тази информация е задължително образуването на ново производство и извършването на проверка за наличие на частен интерес, която да обхване всички гореизброени институции. Проверка трябва да бъде извършена по пропуснатите да бъдат проверени от КПКОНПИ факти и обстоятелства, както и по всички публикувани в средствата за масово осведомяване данни за корупция или за конфликт на интереси за заемащия висша публична длъжност Владислав Горанов. Само в дадените от мен интервюта за ФРОГ НЮЗ се съдържат достатъчно данни, за да се самосезира КПКОНПИ – назначения на близки на Горанов в АДФИ, влияние върху АДФИ при изпълнението на контролни или разследващи функции и др. Следва да бъде обърнато внимание и доколко безпристрастна и обективна при вземането на решения, свързани с Владислав Горанов, може да е комисия, чиито председател е лице, за което в средствата за масово осведомяване са публикувани данни за обвързаности, като например назначаването на близки до Георгиев лица на публични длъжности в подчинени на финансовия министър институции. Кой ще извърши проверка на Пламен Георгиев? Албена Белянова Завършен курс „Борба с корупцията“ при Висшето училище по администрация, Париж/Франция, 2017 г., Завършено обучение на тема „Борба с международната организирана престъпност“ при Джордж Маршал център, Германия, 2018 г. Сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, 2018 г. Източник: frognews.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар