ЕКСКЛУЗИВНО! (ВИДЕО) Съдия Евелина Попова обясни защо НЕ се е самоотвела от делото за Морската градина (обновена)

Първо в СПЪТНИК можете да изгледате отговора на съдия Евелина Попова от Административен съд- Варна, по отношение на въпроса защо тя не се е самоотвела от делото за Морската градина.

От определение на Окръжен съд- Варна от 26.04.2011г. се вижда, че мъжът на съдия Попова- Младен Попов е представлявал юридическото лице "ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ" ООД, в което участие има Рубин Коцев.

На срещата стана ясно, че Рубин Коцев е част от сдружението, чиято жалба разгледа съдия Попова в своето разпореждане, и в чиято полза отсъди.

Съдия Евелина Попова обясни, че не е знаела за горния факт, но все пак твърдо стои зад своето решение.

Тя направи и изявление , обръщайки се към към медиите, които са я "охулили", както тя определи.

Стана ясно, че Община Варна ще обжалва разпореждането на съдията от Административен съд Варна.

След справка с юрист, стана ясно следното. Юридическите лица са нещо отделно от съдружниците, които участват в тях. Това, че съпругът на съдия Попова е представлявал "ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ" ООД, не означава че е представлявал и всеки частен интерес на съдружниците в него, в по-пряк смисъл- тези на Рубин Коцев. Това е така, понеже представителството, което адвокат Попов е упражнил, има своя обем представителна власт. Ако той е бил пълномощник на дружеството, това не го е направило пълномощник на съдружниците. За да представлява правата на всеки един от тях поотделно, той трябва да получи пълномощно от всеки един от тях.

Това може да се обясни по-просто по следния начин. Ако вие имате пълномощно да представлявате  дъщерята, това не означава, че можете да представлявате и майката. Същото е и с лице, което е съдружник в много фирми.

Ето защо, обясни юристът, това че съпругът на съдия Попова е представлявал едно юридическо лице, не е основание за отвод на самата нея, при разглеждане на дело с жалбоподател дружество, в което участва и лице-участник в първото юридическо лице.

По- долу публикуваме част от решение на Съда по правата на човека относно отводите на съдия.

В решение на Европейския съд по правата на човека по делото Пиерсак срещу Белгия от 01.10.1982г. /жалба №8692/79, А.53/, както и в решение от 23.06.1981г. на същия съд по делото Льо Конт, Ван Льовен и Де Мейере срещу Белгия има ясно тълкуване на понятието „независим и безпристрастен съд”, употребено в чл.6 т.1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. Това понятие е в тясна взаимовръзка с основанието за отвод по чл.22 ал.1 т.6 от ГПК. Законодателят в разпоредбата на чл.22 ал.1 т.6 от ГПК е изтъкнал, че за да се поиска отвод трябва да съществува основателно съмнение в безпристрастието на съда. Според тези две цитирани решения личната безпристрастност на съдията следва да се предполага до доказване на противното. В тях се подчертава, че за да се твърди, че съдията е предубеден трябва да са налице основателни съмнения в неговата безпристрастност. Съдът в Страсбург задълбочено е обяснил, че за да са основателни съмненията трябва да се установят, т.е. да се докажат факти, които от обективна /а не от субективна/ гледна точка водят до извода, че са нарушени гаранциите за безпристрастност. В тази връзка в цитираните решения са посочени примери, че проверката на безпристрастността трябва да бъде сторена по обективен подход като се вземат предвид факти свързани с вътрешната организация на съда, изпълнението на служебните задължения на съдията по конкретния правен спор, както и дали той е участвал административната фаза по този спор, предхождаща съдебното производство. Следвайки насоките дадени в посочените по-горе решения на Европейския съд по правата на човека, че личната безпристрастност се предполага до доказване на противното, то доводите на жалбоподателя трябва да бъдат преценени по обективния подход, т.е. жалбоподателя да установи, че са налице факти от действителността, които да нарушават гаранцията за безпристрастност по делото.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар