НС спря процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

С приемането на чл. 3 от Закона за действията за извънредното положение парламентът спря процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства. За срока от 13 март 2020 г до отмяна на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства с изключение на сроковете по наказателните не дела, а производства по закона за екстрадицията, европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда. Давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания. Депутатите приеха и чл. 4, който предвижда да се удължат с един месец от отмяната на извънредното положение сроковете определени в закон, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частно-правни субекти. Удължава се с един месец действието на административните актове, което ео граничено със срок и изтича по време на извънредното положение. novini.bg


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар