10 на лов за пъдпъдъци, гургулици, гривяци, горски бекас и обикновена бекасина.

Годишно у нас се отстрелват между 250 000 и 300 000 екземпляра от вида обикновен пъдпъдък. Числеността му напоследък намалява и в много райони на страната този вид вече не гнезди или е малоброен. Затова е абсолютно задължително спазването на установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет съгласно Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.

Установените норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени е чл. 71, ал. 1 от Правилника е:

– пъдпъдък – до 15 бр.;

– гривяк. гълъби, гургулица, гугутка – до 10 бр.;

– горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.;

– голяма бeлочела гъска – до 3 бр.;

– диви патици – обект на лов – до 5 бр.;

– фазани и токачки – до 2 бр.;

– яребици и кеклици – до 4 бр.;

– заек – до 1 бр.;

– катерица, ондатра и нутрия – до 4 бр.

Ловуването се извършва само с писмени разрешения, издадени от директорите на държавните горски и ловни стопанства за ловностопанските райони. Те могат също да бъдат издадени от специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район. В разрешението за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя и участниците в лова при групов лов, номерата на ловните билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч.

Наслука!

Източник: tvn.bg