Съд

Специализирано звено “Антикорупция“ обвини бивш директор на ОС “Земеделие“ – Добрич в престъпление по служба

На 07.04.2017 г. СЗ“Антикорупция“ привлече като обвиняем Стилиян Митев за това, че в периода от 13.11.2009 г.-до 03.09.2013 г. като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – директор на Областна служба „Земеделие“ – гр. Добрич, не изпълнил служебните си задължения, уредени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с цел да набави облага за две търговски дружества и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици – престъпление по чл. 282, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Стилиян Митев е обвинен за умишлено бездействие по служба, осъществено в рамките на периода на неговото управление на ОДЗ – Добрич (от 13.11.2009 г. – до 03.09.2013 г.). Бездействието се е изразило в това, че е допуснал поземлен имот с идентификатор № 39459.25.40, собственост на държавен поземлен фонд, с площ от 14.993 дка (почти 15 декара), находящ се в землището на село Кранево, община Балчик и граничещ от изток с морски плаж „Кранево-север“, да се ползва без правно основание от концесионера на плаж „Кранево-север“ – „Макситур Бряг на изгрева“-АД. Въпросният земеделски имот, освен, че се е държал без правно основание от концесионера, не се е ползвал по предназначение – за земеделска дейност, а за курортна дейност, т.е. като урбанизирана територия, без статута на земята да е бил променян по надлежния ред, установен с чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (съкр. ППЗСПЗЗ). В периода 2009 г.-2013 г., в земеделския имот е било реализирано или търпяно реализирано от по-рано незаконно строителство на двуетажен хотел, на питейно заведение „Винарна“, на кухненски блок, на павилиони, на бунгала и на метални конструкции, които са се ползвали през летния туристически сезон. Незаконното строителство е било реализирано от концесионера „Макситур Бряг на изгрева“ – АД, както и от дружеството „Митев“ – ЕООД, гр. Добрич, което пък, считано от 07.11.2007-ма година, е имало сключен подизпълнителски договор (със срок на договор – 6 години) с концесионера за стопанисване на северния плаж село Кранево. Едноличен собственик на дружествените дялове и управител на „Митев“ – ЕООД, гр. Добрич е бил (и понастоящем е) Димитър Митев – баща на Стилиян Митев. Приходите от незаконната курортна дейност, осъществявана в държавния земеделски имот, са отивали изцяло в полза на концесионера и на търговското дружество, собственост на бащата на обвиняемия.

  Специализирано звено „Антикорупция“ – СГП обвини двама изпълнителни директори на „Напоителни системи“ ЕАД

Областните дирекции „Земеделие“ са специализирани териториални администрации към Министерство на земеделието и храните (съкр. МЗХ), които подпомагат министъра на МЗХ в провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС на територията на съответната област.

Като ръководител на Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, обвиняемият Стилиян Митев е имал задължение да стопанисва земеделските земи от Държавния поземлен фонд (съкр. ДПФ), разположени на територията на област Добрич, с грижата за добър стопанин и да ги опазва от замърсяване – по аргумент на чл.4, ал.1 и ал.2, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (съкр. ППЗСПЗЗ). При констатиране на неправомерно ползване на земеделска земя, принадлежаща към ДПФ, директорът на ОДЗ има задължение да издаде заповед за изземване на съответния земеделски имот, от лицето/ата/, кое/и/то го ползват неправомерно – в.ж. чл. 34, ал.8 от ЗСПЗЗ. Неправомерното ползване на земеделски земи от ДПФ се установява по реда на чл. 47, ал.8 от ППЗСПЗЗ – чрез извършване на не по-малко от две проверки (до 31 май и до 30 ноември) на място, годишно от служители на Общинските служби по земеделие и гори, които са административно подчинени на директора на ОДЗ.

  СЗ “Антикорупция“ обвини в безстопанственост директора Онкологията в София

Стилиян Митев е с мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 2 000 лв.

Материалите от разследването представляват 15 тома, разпитани са 59 свидетели, извършен е оглед на местопроизшествие, при който са констатирани незаконно изградените постройки, изготвени са комплексна геодезическа, агротехническа и строително техническа експертиза, графически експертизи и др.

Досъдебното производство е било образувано от Окръжна прокуратура – Добрич на 08.09.2015 г. С постановление на главния прокурор от 24.09.2015г. делото е възложено за ръководство на СЗ “Антикорупция“ – СГП.

Събирането на доказателства по делото е приключило. Насрочено е предявяване на разследването.