През 2021 г. ще има преброяване на населението, подготовката започна

Националният статистически институт проведе информационна среща, на която обяви започналата подготовка на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Преброяването ще се състои през 2021 г., като годината е еднаква за всички държави – членки на ЕС, и е определена в Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд.

По време на срещата стана ясно, че преброяването е най-голямото изчерпателно статистическо изследване и осигурява качествена, детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за броя и структурите на населението, както и за основни социално-икономически характеристики на лицата. То е и единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, както и за броя, структурата и жилищните условия на домакинствата в страната.

Преброяването ще се проведе в изпълнение на ангажиментите на Република България по Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд.

В съответствие със Закона за статистиката изчерпателните преброявания на населението и жилищния фонд се уреждат с отделен закон, поради което подготовката на преброяването стартира с разработване на концепция на национален закон и предварителна цялостна оценка на въздействието.

Във връзка с това НСИ организира обществени консултации по концепцията на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Консултациите ще бъдат проведени чрез Портала за обществени консултации и сайта на НСИ. За целта е изготвен Консултационен документ, който ще бъде публикуван на 9.07.2018 г. на www.strategy.bg и на сайта на НСИ на адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/16367/ .

Предвидени са три регионални срещи с пряко заинтересовани страни (представители на областните и общинските администрации), две фокус групи с представители на министерства и държавни агенции и анкетно проучване сред широката общественост.

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат становища и коментари по концепцията на законопроекта за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година.

Общественото обсъждане ще включва следните теми:

Референтна дата на преброяването (критичният момент);

Данни за лицата, жилищата и сградите, които ще се събират по време на преброяването. Задължителните по регламент данни няма да бъдат обсъждани;

Методи за събиране на информация;

Източници на информация;

Органи на преброяване и техните функции;

Поверителност на данните и опазване на тайната на личните данни;

Достъп и разпространение на изходните данни от преброяването;

Финансиране на преброяването;

Административно-наказателни разпоредби и други.

 

ИЗПРАТИ НОВИНА: ТУК или на страницата ни във Фейсбук

Вашият коментар