Община Варна обявява конкурс за Началник на отдел

Община Варна обявява конкурс за Началник на отдел „Протокол и международно сътрудничество“ в дирекция “Канцелария на кмета” при Община Варна 1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: 1.1.Степен на завършено образование – бакалавър; 1.2.Професионална област –  хуманитарни науки; социални, стопански и правни науки. 1.3 Ранг - III младши или 4 години професионален опит. 2.Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. 3.Документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи: 3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат: 3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност. 3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. 3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. 4.Място и срок за подаване на документите за участие: Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 02.09.2019 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. 5.Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна. 6.Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и на електронната й страница. 7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика: 7.1 Основна цел на длъжността: Да оптимизира сътрудничеството с градове-партньори на община Варна от страната и чужбина, да установява контакти с нови градове и институции, с цел създаване на нови възможности за развитие на международното сътрудничество на Община Варна. Да следи за спазването на Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол при провеждане на официални срещи и събития в Община Варна.  7.2 Области на дейност: Работи за интегриране на общината в местни и международни организации, институции и бизнес среди, както и за привличане на градове-партньори от страната и чужбина за разработване на различни идеи, стратегии, проекти. 8.Основната заплата, определена за длъжността: до 1560 лв. Повече информация намерете на varna.bg


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар