Какво показва одитираният от Сметна палата финансов отчет на Община Варна за 2017-та

Община Варна публикува годишния си отчет на бюджета за 2017-та година след извършените одит и заверка от Сметната палата. Данните ще бъдат подложени на публично обсъждане на 14-ти септември от 14.00 часа в общинската зала „Пленарна“, съобщава Moreto.net. Според резултатите Общината е спазила и изпълнила всички финансови показатели и е сред общините с най-добри параметри по тези показатели. Първоначалният бюджет на Община Варна за 2017-та е 270.7 млн. лева. След актуализацията сумата става 348.7 млн. лева. Според отчета в края на годината бюджетът е 270 530 340 лева. Първоначално заложените приходи са 270.7 млн. лева. Реалният размер на получените приходи обаче е 365 310 073 лева заради средства предоставени от държавния бюджет. Според данните местните приходи от имуществени и други данъци са 82.3 млн. лева, а неданъчните са 55.1 млн. лева. Цифрите сочат, че изпълнението на местни приходи имуществени и други данъци е 103% спрямо първоначалния план. Под 100% е изпълнението на приходите от данък превозни средства, патентен данък и данък върху таксиметров превоз. Най-много имуществени данъци са събрани от данъка върху недвижими имоти- 32.5 млн. лева. След това са данък при придобиване на имущество-близо 24.2 млн. лева, данък върху превозни средства- 19.7 млн. лева, 4.4 млн. лева от туристически данък. Изпълнението на събираемостта на данъка върху недвижимите имоти спрямо актуализирания план за 2017-та е 102%, а при налозите върху превозните средства изпълнението е 98% спрямо първоначално планираните средства. В сравнение с 2016-та приходите от туристически данък са се увеличили със 155 хил. лева. Изпълнението възлиза на 101% що се отнася до първоначалния план. Неданъчните приходи, според отчета в края на годината, са близо 55.2 млн. лева при първоначален план 69.1 млн. лева и актуализиран 52.6 млн. лева. Процентът на изпълнение спрямо актуализирания план е 105%. Под 100% са приходите от собственост и внесеният ДДС и други данъци върху продажбите. Постъпления от продажба на нефинансови активи към края на 2017-та са 5.5 млн. лева при 5.4 млн. лева актуализиран план. В този смисъл изпълнението е 101%. Преизпълнение има от продажбата на земя. През миналата година са приключени договор за кредит от 2009 година и договор за безлихвен заем от 2012 година. Като Община Варна е погасила изцяло задълженията си. Първоначално капиталовите разходи са 28.9 млн. лева, а след актуализацията стават 111.1 млн. лева. Отчетът сочи, че към края на 2017-та за образование са вложени 107.4 млн. лева, за здравеопазване-14.4 млн. лева, социално осигуряване-16.8 млн. лева, жилищно строителство и БКС-76 млн. лева. В структурата на разходите най-голям е делът на функция образование- 40%.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар