Какъв е редът на погасяване на задължения по изпълнително дело

Срещу мен е образувано изпълнително дело за задължения, които дължа на мой кредитор. Осъден съм да заплатя сумата от 1000 лева, заедно с лихва за забава, считано от датата на подаване на исковата молба, пише в изпълнителния лист, до окончателното плащане. Платих преди една седмица 1000 лева по изпълнителното дело с банков превод. Обадих се в кантората на Частния съдебен изпълнител, пред когото делото е образувано, за да питам какво още дължа по делото. Казаха ми, че продължавам да дължа главницата от 1000 лева. Със заплатените от мен суми съм бил погасил начислената лихва, понеже погасяването на задълженията се извършвало в реда: разноски, лихва, главница . Правилно ли е това и какво мога да направя? Подобни запитвания не са малко. Какви са правата на длъжниците в подобни ситуации и с извършените плащания кои задължения погасяват все пак. Ето и накратко отговорът на въпроса, но за да се разбере ясно, първо трябва да се направи разграничение между вида на лихвите. Макар и законодателят да употребява все същия термин „лихви”, то смисълът, който е вложен в различните хипотези е различен. Ето накратко за какво става въпрос: Когато една сума трябва да се плати на определена дата и не бъде платена на тази дата, могат да се начислят лихви върху сумата, която се дължи. Тази лихва съставлява обезщетение за забава. Дължи се на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД и основанието за това, че се дължи е фактът, че длъжникът не е платил на падежа. Тази лихва се дължи само ако бъде претендирана за заплащане от кредитора. Има обаче някои задължения, произтичащи от сключен договор между страните или от самия закон, в които лихви се дължат не поради забава на плащането на дължимата сума, а като възнаграждение за извършеното от кредитора. Такъв например е случая по сключен договор за заем, в който е уговорено, че при връщането на земната сума, заемателят ще заплати и договорена лихва в договорен между страните размер. Такъв е случаят, при който поръчителят плати дълга на главния длъжник и от дата на плащане има право на възнаградителна лихва върху платените суми. Такъв е и случаят при водене на чужда работа без пълномощие, когато този който е извършил работата е понесъл разноски във връзка с извършването й – той може да претендира лихва върху платените суми. Разграничаването на двата вида лихви – за забавено изпълнение и възнаградителната такава е от значение за реда, по който следва да се погасяват задълженията тогава когато е извършено частично плащане на дълга, недостатъчно, за да погаси целия дълг. Когато става въпрос за задължения, при които се присъжда възнаградителна лихва /например при договор за заем, в който е договорено при връщането на заемната сума да се върне и определена лихва/, то редът за погасяване на задълженията е първо да се погаси лихвата, а след това главницата. Когато обаче става въпрос за погасяване на главно задължение и на задължение за лихва поради забавено изпълнение /примерът, даден по-горе с изпълнителното дело, по което се събира сумата от 1000 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от определена дата до окончателното плащане/, то тогава този ред не е приложим, а се погасява първо главницата, а след това акцесорното задължение за лихва. Това е така, тъй като съгласно чл. 76, ал. 1 ЗЗД когато е извършено плащане от страна на длъжника, без той да е посочил кое от многото си задължения погасява и плащането не е достатъчно, за да погаси всичките, се счита за погасено най – обременителното задължение. В случая такова е главницата. Тя е лихвоносно задължение и докато не бъде изплатена, лихви се начисляват дължат върху нея , съответно върху неизплатената й част. В случая, когато длъжникът дължи главница и лихва за забава и е платил част от дълга, без да е посочил кое точно задължение погасява – дали лихвата, дали главницата, се счита, че с извършеното частично плащане той е погасил главницата. Когато дължи главница и лихва, но не за забава, а като възнаграждение за извършеното или даденото от него, то редът на погасяване на задълженията е първо се погасява лихвата, а след това главницата. Като знаете горното, плащайки, ще сте наясно какви задължения погасявате. Няма пречка, ако плащате по банков път, в платежното нареждане да посочите и конкретното задължение, което погасявате. Кантора Константинова Източник: irinakonstantinova.com


Автор: Владимир Николов
Напиши коментар