25 000 нови дела са започнали в Районен съд - Варна през 2018-та година

В Районен съд - Варна през 2018 г. постъпилите нови дела са над 25 000, което е с 1% по-малко спрямо предходната година и със 7% повече спрямо 2016 г. Разкритите съдебни състави са общо 51 – 19  в  наказателно отделение  и 32  в гражданско отделение. Действителната натовареност на един  съдия месечно е била около 49 дела за разглеждане.  Натовареността остава значителна, но прегледа на същинската правораздавателна дейност сочи запазване на положителните тенденции при показателите  за  приключване на делата в кратки срокове и за качеството на  постановените съдебни актове. В резултат от усилията на съдиите от РС-Варна алтернативният метод за решаване на спорове – медиация продължи да се развива. През 2018 г. по дела на Районния съд в изградения Център по медиация към съдебния район са постъпили 88 заявления за медиация, като 59 от тях са в резултат на препращане от съдиите при разглеждане на делото. От проведени медиационни процедури по 62 дела са постигнати 30 споразумения – 26 по граждански дела и 4 по наказателни дела от частен характер. През 2018 г. беше извършена експертна оценка на 3-годишната дейност на Районен съд – Варна по реализацията на пилотен проект в сферата на младежкото правосъдие, финансиран от тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарска програма за сътрудничество. Данните сочат, че само в тригодишния период на работа на разкритите в двете отделения на съда специализирани съдебни състави, по пилотния проект са разгледани около 800 граждански и близо 100 наказателни дела с участия на деца. Продължава ангажираността на съда с безвъзмездно партньорство в различни образователни инициативи и проекти, свързани с повишаване на правната култура. Кампании „Дни на отворените врати“ през м. април и м. ноември, поредица от срещи с ученици по линия на национална и регионална образователни програми, разигравани „симулирани процеси“, образователно-практически срещи в съдебните зали за студенти от неюридически специалности и т.н., са само част от активните прояви, които позволиха на близо 1500 млади хора в директен контакт с магистрати да разискват казуси от ежедневието, свързани с правораздаването, наказателната отговорност и защитата на права. В Гражданско отделение на съда през 2018 г. са постъпили почти идентичен  брой дела, съпоставимо с предходния отчетен период – 19 332 бр. В отделението се откроява увеличение с около 1/3 на исковете за установяване съществуването на вземане - над 1600 дела. В обратна посока, за поредна година се констатира намаление при групата дела, включваща исковете за установяване на недължимост на парични суми, насочени към доставчиците на битови и телекомуникационни услуги, като основната част са делата срещу доставчика на ел.енергия. 592 са образуваните съдебни производства от този вид, при средно около 1000-1400 през последните 3-4 години. Чувствително е увеличението на постъпилите облигационни искове в съда, включително и искове за непозволено увреждане, които са точно 1300 бр., при 1196 през 2017 г. При исковете по Кодекса на труда е налице намаление с 15 дела, като общо достигат 320. Намалението се дължи предимно на спад на заведените искове за отмяна на уволнение и дисциплинарни наказания. Делата за домашно насилие през 2018 г. са 226, с 10 повече спрямо предишните две години. Забелязва се значително увеличение на делата, образувани по молби за разрешения по Семейния кодекс за разпореждане с имущество на непълнолетни и запретени лица – над 1000 годишно, при около 600-650 дела в предходните периоди. За поредна година се има ръст при постъпилите молби за промяна на име, които за 2018г. са общо 165 бр., при 108 за 2017г. и едва 47 през 2016 г. Известно увеличение е налице и при съдебните производствата по Закона за закрила на детето и Закона за социалното подпомагане, с предмет постановяване или прекратяване на мерки за закрила на деца и на пълнолетни лица постановени под пълно запрещение, които са с около 15% повече - общо 222 дела. При бракоразводните дела в статистическо изражение няма съществена динамика за няколко поредни отчетни периода. Малко над 800 общо са постъпилите дела за разтрогване на брак, като с 32 повече са делата за развод по взаимно съгласие, докато с 45 броя намаляват делата за развод и недействителност на брака. Прави впечатление тенденция за нарастване на броя на делата, образувани по спор за родителски права при липса на сключен граждански брак между родителите, за изменение на мерките относно родителските права, или за режим на лични отношения на баба и дядо с дете - 259 бр., при 231 през миналия отчетен период.   В Наказателно отделение на съда новообразуваните дела през 2018 г. са малко под 6000. Запазва се тенденцията над 1/3 от всички дела в отделението да са административно-наказателните дела, което е показател за активност от страна на  граждани и юридически лица в обжалването пред съда на наложени им актове от различните административно наказващи органи като КАТ, НАП, Инспекция по труда, Автомобилна администрация, Държавна финансова инспекция и др. Ръстът при този вид дела е с 3% повече спрямо 2017 г. За втора поредна година в отделението 83% от всички свършени дела са приключени в срок до 3 месеца. По реда на съкратеното съдебно следствие са  решени 42% от делата, при 46% за миналия отчетен период. Със споразумения са приключени 644 дела, при съответно 659 и 791 бр. за  предходните две години. Спрямо предишни години се открояват по-съществени отлики при няколко вида дела: - С повече от 25% се увеличават наказателните дела от частен характер. Това са дела за деяния, които се преследват по частен ред по тъжба на граждани - за обида или клевета -  88 бр. са новопостъпилите през годината. - В тригодишен период има 9% ръст на внесените пред съда искания за налагане на принудителни медицински мерки на отделни лица. 183 са делата от този вид. - За поредна година намаляват внесените в съда преписки от МВР по Указа за борба с дребното хулиганство. През 2018г. те са 35, при над два пъти повече през предходните две години. Без промяна или с незначителни изменения в статистическите стойности са делата за притежание на наркотици /по около 100 дела годишно/, за посегателства срещу собствеността – кражби, грабежи, обсебвания и измами /по около 350-400 дела годишно/, за престъпления по транспорта /по около 300 дела годишно/. В Бюро “Съдимост” към Районен съд – Варна издадените свидетелства и справки за съдимост са по-малко спрямо минали отчетни периоди, но общият им брой от над 51 000, отново акцентира над натовареността на това звено, обяснима с характерната  сезонна заетост по Черноморието.   При държавните съдебни изпълнители новообразуваните дела са 2003 бр.  Констатира се чувствително увеличение в общия размер на събраните суми от длъжници по изпълнителни дела, които са за над 7,5 милиона   лева. Повече са и насрочените принудителни изпълнения - 1 322 бр. Почти идентични с предходния отчетен период са параметрите за дейността на съдиите по вписвания. Около 37 000 са постановените вписвания, отбелязвания, заличавания и определения за отказ. 16 са обявените и съхранявани в архивите на съдиите по вписвания саморъчни завещания, а общо 437 са регистрираните уведомления от нотариуси за саморъчни и извършени пред тях публични нотариални завещания.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар