Фонд „Култура” на Община Варна– оазисът за подбрани НПО-та

Източник: vlastta.com Веселина Савова: „И кмета и общинските съветници трябва да разгледат порочния начин на работа на Експертния съвет към Фонд”Култура” на Община Варна“ За втора поредна сесия на Общинския съвет в т.”Дискусия с гражданите” бе поставен въпросът с изразходването на публичните средства в областта на културата. Експертният съвет на Фонд”култура” е създаден от Общинския съвет, но в голяма част от дейността му са ангажирани и общински щатни служители. Това е и аргументът на Веселина Савова главен редактор на Vlastta.com да отправи питането си до кмета, чрез Председателя на Общинския съвет. Публикуваме пълния текст, в който открито се поставят въпросите за сериозните проблеми при работата на Експертния съвет към Фонд”Култура” и Комисията по мониторинг. ДО: ОБЩИНА ВАРНА НА ВНИМАНИЕТО НА ИВАН ПОРТНИХ КМЕТ НА ГР. ВАРНА ЗАЯВЛЕНИЕ от Веселина Ангелова Савова по Закона за достъп до информация, касаещо работата на Експертния съвет към Фонд”Култура” и Комисията по мониторинг, внесенои като Питане към Кмета на Община Варна на 35-тото заседание на Общински съвет-Варнав т. „Дискусия с граждани” Уважаеми г-н Портних, С вх.№ ОС 18000355ВН от 14 юни 2018г. съм Ви сезирала за наличието на сериозни проблеми при работата на Експертния съвет към Фонд „Култура”и Комисията за мониторинг. На заседание на Общинския съвет от 28.06.2018. съм представила тези проблеми и пред общинските съветници. Лошата работа на Фонд „Култура” създава сериозни проблеми при организацията на културни събития на немалко организации, реализиращи значими културни събития в гр.Варна. При разпределението на средствата прави впечатление как едни събития се финансират с 5 до 8 % от искания бюджет,други с над 25%, а има и превилегировани такива, финансирани с над 60 % от искания бюджет. Това се прави без каквато и да е публична обосновка за логиката на тези решения. В същото време, много традиционни за Варна събития са преустановили своето съществуване, заради намалено финансиране от страна на Община Варна. Както вече информирах общинските съветници, разпределението на средставата се прави непрозрачно, с нерегламентирани практики и често в конфликт на интереси. С настоящото питане към Вас, бих искала да уточня няколко важни въпроса, чрез които се допълва картината на сложното прехвърляне на общински средства за култура към определени НПО-та. Моля, това питане да се приеме и като Заявление по Закона за достъп до информация. 1. Има ли решение на Общинския съвет за участието на Община Варна в Българската фестивална асоциация? В публикуваните протоколи от заседанията на Общински съвет- Варна, такова няма. Моля, ако все пак има такова решение, което не е публикувано, то да ми бъде предоставено. 2. С кое решение на Общинския съвет или Заповед на кмет е упълномощена Десислава Георгиева -Началник отдел „Фестивали и проекти“, да представлява Община Варна в това НПО? 3. Има ли Заповед на Кмета на Община Варна, с която Десислава Георгиева да е упълномощена да е член на УС на БФА, в качеството й на общински служител на Община Варна? 4. Кои от организаторите на фестивали и конкурси, получили финансиране от Фонд „Култура” на Община Варна, както и по линия на Варна- Европейска младежка столица, са членове на въпросната Фестивална асоциация? 5. Колко от финансираните от Фонд”Култура” организации са НПО-та със софийска регистрация? 6. Има ли изплатени хонорари към общински служители и общински съветници от НПО-тата с одобрени проекти от Фонд”Култура”? 7. Каква е сумата, преведена от Община Варна на Театрално-музикален продуцентски център Варна, с Директор председателката на ПК”Култура и духовно развитие”- г-жа Даниела Димова. Кой е взел решенията за всяка сума поотделно? 8. Ползвани ли са тези средства за покриване на загуби на НПО-та и има ли такива, изплащани по изпълнителни дела към съдия изпълнител? 9. Има ли членове на Експертния съвет на Фонд”Култура”, които са на трудови или граждански договори в Театрално-музикален продуцентски център Варна с Директор г-жа Даниела Димова. Какви хонорари са им изплатени от Фонд „Култура”? 10. Колко от организаторите на културни събития са отказали подписването на договор за съфинансиране от Община Варна заради несъгласие с решенията на Експертния съвет за 2016, 2017, 2018 г.? Ако посочените въпроси получат своите коректни отговори, ще очертаят порочния кръг, по който се изразходват средствата от Фонд „Култура” на Община Варна. Надявам се, че като Кмет на Община Варна, Вие също сте заинтересован да станат ясни всички въпроси около работата на т.н „Експертен съвет” към Фонд „Култура” и начинът, по който се изразходват публичните средства за култура. Моля, исканата информация да ми бъде изпратена по електронен път на имейл contact@vlastta.com С уважение! Веселина Савова Главен редактор на Vlastta.com Управител на Информационна агенция „Ливеа“


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар