Ñîôèÿ (27 ìàé 2019)  öåíòðàëàòà íà ÁÑÏ ñå ïðîâåäå ïðåñêîíôåðåíöèÿ âúâ âðúçêà ñ èçáîðèòå çà áúëãàðñêè ïðåäñòàâèòåëè â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò. Ïðåñôîòî – ÁÒÀ ñíèìêà: Ìèíêî ×åðíåâ (ÏÊ)

Соцлидерката Корнелия Нинова е подала оставка пред Национналния съвет на БСП.

Два дни след евровота БСП се събра на извънреден пленум на БСП.

Като лидер на партията Корнелия Нинова е избрана на Конгрес. Това е най-висшият орган на БСП. Подадената оставка трябва да бъде одобрена от Конгреса, след което да бъде назначен временно изпълняващ длъжността, който да довърши мандата на Нинова.

Ако се стигне до промяна на правилата, не се знае как това ще се отрази на устава на партията.