Фламинго

Данните в доклада са „съчинени“

Родните експерти посочиха, че данните в доклада са резултат от формални дейности, липса на прецизност и последователност при анализите и грешки, предаде Марица.

В свое становище, прието на заседание на научния съвет на института, те заявиха, че данните в 5-годишния доклад (2013-2018 г.) са „съчинени“ и в голямата си част са заимствани от правени по-рано проучвания, част от които още преди 2013-а. Учените изказаха опасения, че остарелите данни ще повлияят върху управлението и поддържането на Натура 2000 и отказаха да участват в работни групи на МОСВ.

Позицията им предизвика бурни реакции в средите на неправителствените организации у нас, а отзвукът й в Европа бе само въпрос на време.

В петък WWF изпрати становище до ЕК, че оценките за състоянието на природните местообитания у нас не отговарят на истината. През 2013 г. преобладаващата част от оценките са за неблагоприятно-незадоволително състояние. През 2019 г. обаче за 16 от горските типове природни местообитания е докладвано изцяло благоприятно състояние, и то предимно за разположените в долния лесорастителен пояс, който е подложен на негативното въздействие на климатичните промени и на засилен човешки натиск, посочват от WWF.

  На Националния празник пожертваха Национален парк "Пирин", алармират еколози

Според становището оценката е грешна, неприемлива и поражда съмнение за неизпълнение на задълженията на България по чл. 11 и чл. 17 на Директивата за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.