Викат социалните служби при 130 отсъствия на детето

При повече от 130 часа отсъствия по уважителни и неуважителни причини (извинени и неизвинени отсъствия) на едно дете ще бъдат викани социалните служби. Това обясниха от Министерството на образованието и науката, предаде Монитор. Когато директорът на едно училище забележи, че негов ученик отсъства повече от 130 часа, той трябва да изпрати сигнал с имената и броя на отсъствията на детето до началника на Регионалното управление на образованието. Той от своя страна трябва да предаде информацията до социалните служби. От което ще последва проверка от тяхна страна защо детето не е посещавало училище, да се провери дали е в риск и да му се помогне, за да може да бъде обхванато от самото начало и да продължи образованието си, без да губи годината. По същия начин се процедира, ако детето направи повече от 40 неизвинени отсъствия. При повече от 15 отсъствия по неуважителни причини един ученик ще бъде преместен в друга паралелка в същото училището. Ако той обаче продължава да пропуска часове и да трупа отсъствия, директорът отново е длъжен да уведоми регионалното управление и социалните служби. Тези мерки обхващат и децата от предучилищните групи. Когато едно хлапе не е посещавало детска градина повече от 24 дни по неуважителни причини, то директорите трябва да уведомят органите, за да последва проверка от страна на социалните служби дали детето е в риск от отпадане. Целта на проверките не е децата да бъдат изземани от родителите им, а да се върне в системата на образованието. При подаване на сигнал за голям брой неизвинени отсъствия отдел „Закрила на детето“ регистрира сигнал за дете в риск и стартира социално проучване на семейната и социална среда, обясниха за "Монитор" от Агенцията за социално подпомагане. След това се осъществява социално-консултативна работа с родителите и семейството, като при необходимост се предприемат мерки за закрила, съгласно Закона за закрила на детето. Детето и родителите могат да бъдат насочени към подходящи социални услуги като работа със специалисти. При отказ за сътрудничество от страна на родител или настойник се издава предписание за осигуряване правото на образование. Спрямо Наредбата за приобщаващо образование има няколко възможности отсъствията на един ученик да бъдат приети като уважителни (извинени). Това е така, когато представи медицинска бележка или участва в извънкласните дейности като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти и също достави документ за това. Един ученик има право да извини и до 3 учебни дни с молба до класния ръководител или до 7 с разрешението на директора.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар