НСИ: През тази учебна година студентите в област Варна са намалели

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

През учебната 2020/2021 година в детски градини в област Варна са записани 15.3 хил. деца, или с 0.3% повече в сравнение с предходната година.

Завършилите средно образование през 2020 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.8 и 1.3 хил. ученици.

Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2020/2021 година са 23.6 хиляди.

 Към 31.12.2020 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 727 лица, от които 86 чужди граждани.

Предучилищно образование

Към 1.12.2020 г. в област Варна функционират 99 самостоятелни детски градини с директор, или с една повече в сравнение с предходната година. В тях са записани 15.3 хил. деца, от които 7.9 хил., или 52.0%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.3%. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване 1 , за учебната 2020/2021 година е 80.4%, или с 0.3 процентни пункта повече спрямо учебната 2019/2020 година.

Средният брой деца в една детска градина е 154, като за градовете е значително по-голям - 189, а за селата - 67. Една група се формира средно от 25 деца, съответно - 26 в градовете и 20 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1.4 хил., като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 3 души, или с 0.2%. Детските учители са 1.3 хил., или 93.8% от педагогическия персонал.

Общо образование

Към 1.10.2020 г. учебни занятия в област Варна се водят в 104 общообразователни и специални училища, като учениците в тях 39.3 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят на училищата се увеличава с едно. В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 22 ученици.

През учебната 2019/2020 година 681 ученици от I до VII клас са напуснали общообразователните и специалните училища. През 2020 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 4.2 хил., а средно образование - 1.8 хил. ученици. Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2020/2021 година са 3.8 хиляди.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение в област Варна през учебната 2020/2021 година се осъществява в едно училище по изкуствата, едно спортно училище, 19 професионални гимназии и 3 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 9.7 хиляди. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 57.6% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През учебната 2020/2021 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалните училища са 817. През 2020 г. средно образование в професионалните гимназии, професионалните училища, училището по изкуствата и спортното училище в област Варна с диплома са завършили 1.3 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

87 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;  929 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните училища, училището по изкуства и спортното училище в област Варна.

Висше образование

През учебната 2020/2021 година общият брой на студентите в област Варна, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, е 24.3 хил., което е с 0.2 хил., или с 0.9%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ През учебната 2020/2021 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър“ в колежите, в структурата на университетите, се обучават 1 284 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 47 души, или с 3.5%.

През 2020 г. ОКС „професионален бакалавър“ са придобили 314 студенти, с един повече спрямо предходната година, или с 0.3%. Преподавателите в колежите, в структурата на университетите, са 41, като спрямо предходната година техният брой намалява с 3, или с 6.8%. Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ През учебната 2020/2021 година за придобиване на ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в университетите и специализираните висши училища в област Варна се обучават 22.3 хил. студенти, от които 47.8% са жени.

Студентите - български граждани са 19.5 хил., или 87.4% от всички студенти в университети и специализирани висши училища в област Варна, и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 0.3 хил., или с 1.6%. Чуждестранните студенти са 2.8 хил., което е с 1.1% повече спрямо 2019/2020 учебна година.

Преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 1.9 хил., като на основна работа са 1.5 хил., или 79.3%. През 2020 г. ОКС „бакалавър“ в област Варна са придобили 2.5 хил. студенти, от които 1.3 хил., или 51.2% са жени. Висше образование, степен „магистър“, са завършили 1.9 хил. студенти, от които 57.2% са жени.

Образователна и научна степен „доктор“ Към 31.12.2020 г. в област Варна се обучават общо 727 докторанти, като 55.8% от тях са жени. Чуждите граждани, обучаващи се за докторанти са 86, което е с 4.4% по-малко в сравнение с предходната година. През 2020 г. образователна и научна степен „доктор“ са придобили 87 души, от които 51, или 58.6%, са жени

 


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар