Разделят страната на четири района, според промените в Регионалния закон

Административните центрове на районите няма да се определят в Закона за регионалното развитие. В определени градове да става планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на регионалното развитие. Това се предвижда в подготвения проект за изменение на Закона за регионалното развитие, обясни новият регионален министър Петя Аврамова по време на XIII-ата Годишна среща на местните власти. С промените в закона се предлага нов териториален обхват и вариант с четири района - Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски район. Промените в Закона за регионалното развитие предвиждат нова система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Предвижда се с нея да се въведат нов тип документи на всяко ниво, обединяващи стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие, като ще отпаднат стратегическите документи на областно ниво. Предвижда се общинският план за развитие да включва и интегриран план за градско възстановяване и развитие. Предлага се въвеждане на двустепенен модел на управление на регионални съвети за развитие в регионите, който ще включва управленски и експертно-технически състав, поясни Аврамова. Те ще имат по-широки правомощия. Местните съвети за развитие на регионите ще имат отговорности и за изпълнението на програми, съфинансирани от ЕС, включително по отношение на съгласуване, избор и оценка на проекти в изпълнение на плана за регионално и пространствено развитие на региона при делегиране на функциите от съответните управляващи органи на оперативните програми. В същото време в законопроекта се предлага отпадане на областните съвети за развитие. Промените в Закона за регионално развитие ще бъдат подложени на обществени консултации и междуведомствено съгласуване. Министър Аврамова уточни, че промяната на модела за регионална политика се изпълнява с подкрепата на Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Тя е съгласувана с Европейската комисия. На форума стана ясно, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за над 73 000 кв. км от територията на България. Това е почти 66% от територията на страната. Набраната информация обхваща 13,6 млн. недвижими имота, съобщи инж. Виолета Коритарова. Кадастърът е покрил всички областни градове, 124 общински центрове и 671 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти. Регионалният министър заяви, че се повишава контролът в строителството и върху фирмите за строителен надзор. Арх. Иван Несторов допълни, че заради допуснати нарушения са отнети лицензите на три фирми за строителен надзор. В дискусията на тема "Общините и държавата в съвместно управление на територията" участваха началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Иван Несторов и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Виолета Коритарова.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар