През 2021 г. ще има преброяване на населението, подготовката започна

Националният статистически институт проведе информационна среща, на която обяви започналата подготовка на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. Преброяването ще се състои през 2021 г., като годината е еднаква за всички държави - членки на ЕС, и е определена в Регламент (ЕС) 2017/712 на Комисията за определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и за метаданните за преброяването на населението и жилищния фонд. По време на срещата стана ясно, че преброяването е най-голямото изчерпателно статистическо изследване и осигурява качествена, детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за броя и структурите на населението, както и за основни социално-икономически характеристики на лицата. То е и единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на сградния и жилищния фонд, както и за броя, структурата и жилищните условия на домакинствата в страната. Преброяването ще се проведе в изпълнение на ангажиментите на Република България по Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния фонд. В съответствие със Закона за статистиката изчерпателните преброявания на населението и жилищния фонд се уреждат с отделен закон, поради което подготовката на преброяването стартира с разработване на концепция на национален закон и предварителна цялостна оценка на въздействието. Във връзка с това НСИ организира обществени консултации по концепцията на законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Консултациите ще бъдат проведени чрез Портала за обществени консултации и сайта на НСИ. За целта е изготвен Консултационен документ, който ще бъде публикуван на 9.07.2018 г. на www.strategy.bg и на сайта на НСИ на адрес: http://www.nsi.bg/bg/node/16367/ . Предвидени са три регионални срещи с пряко заинтересовани страни (представители на областните и общинските администрации), две фокус групи с представители на министерства и държавни агенции и анкетно проучване сред широката общественост. Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат становища и коментари по концепцията на законопроекта за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година. Общественото обсъждане ще включва следните теми: Референтна дата на преброяването (критичният момент); Данни за лицата, жилищата и сградите, които ще се събират по време на преброяването. Задължителните по регламент данни няма да бъдат обсъждани; Методи за събиране на информация; Източници на информация; Органи на преброяване и техните функции; Поверителност на данните и опазване на тайната на личните данни; Достъп и разпространение на изходните данни от преброяването; Финансиране на преброяването; Административно-наказателни разпоредби и други.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар