Съдът отмени част от правилника на Общински съвет - Ямбол

След внесен протест на Окръжна прокуратура – Ямбол, съдът отмени четири разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол. Отменените текстове са приети с Решение на Общинския съвет от 30.04.2018 г. Първата отменена разпоредба в Правилника гласи: „правомощията на Председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“. А съгласно втората протестирана разпоредба „правомощията на Зам. председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници“. В протеста е посочено, че в тази си част разпоредбите противоречат на нормативен акт от по-висока степен, а именно чл.24, ал.3, т.1, 2 и 3 от ЗМСМА, тъй като в него изчерпателно са посочени хипотезите на предсрочното прекратяване на правомощията на Председателя и Зам. председателя на общинския съвет. Сред тях не е предвидено предсрочно прекратяване на правомощията по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници. Следваща протестирана разпоредба от Правилника гласи: „Председателят на Общинския съвет упражнява контрол върху бюджета на Общината в частта му за общинския съвет“. В протеста се посочва, че разпоредбата противоречи на такава от нормативен акт, който е от по-висока степен, а именно чл.21, ал.1, т.6, чл.25, чл.44, ал.1, т.5, чл.29а и чл. 59 от ЗМСМА и чл.7, ал.5, чл.22, ал.3, чл.45 и сл., чл.122 и сл., чл.140 от ЗПФ. Според закона, контрол върху изпълнението на бюджета е възложен на общинския съвет, а не на неговия председател. В този смисъл е недопустимо с правилник да се разширяват правомощията на един орган, каквито не са предвидени в закон. Според последната протестирана разпоредба от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол: „разноските направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета – командировки, обучения, семинари, се поемат от общинския съвет“. В протеста е посочено, че тази разпоредба противоречи на чл.34, ал.1, предл.1 и ал.4 от ЗМСМА, който се явява нормативен акт от по-висока степен. В закона е записано, че командировки, обучения и семинари не могат да се приемат като пряка работа на общинския съветник. Средствата за такива мероприятия се осигуряват не от общинския бюджет, а от организаторите. Административен съд – Ямбол е приел, че мотивите, които са изложени в протеста на прокуратурата са основателни и поради тази причина е взел решение да отмени всички протестирани разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ямбол. Решението на Административен съд – Ямбол подлежи на обжалване пред ВАС.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар