Общинският съвет във Варна ще подобри работата си с гражданите, въвеждат и глоба за отсъстващи съветници

Общинският съвет във Варна ще подобри работата си с гражданите. Към новия местен парламент ще функционира постоянна комисия, отговаряща за връзката и взаимодействието с обществеността. Това предвижда проектът на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, който беше одобрен от специално създадената работна група за изработване на документа. Комисията ще бъде част от тази за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като през мандат 2019-2023 г. тя ще носи отговорност и за връзките с гражданското общество, пише varna24.bg "Амбицията ни е да стимулираме гражданите да участват активно в работата на комисиите. По този начин те не само ще имат още по-голяма яснота по отношение на решенията, които се вземат, но ще могат да се включват в процеса на тяхното обсъждане и формулиране. Смятаме. че това е една от мерките за постигане на още по-прозрачно, открито и ефективно управление“, коментира председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, който участва в работната група. Промени се предвиждат по отношение на санкциите при отсъствия от заседания без уважителни причини. Глобата за съветник, който отсъства от заседание на комисия, ще е в размер на 50 лв. При отсъствие от сесия на местния парламент месечното базово възнаграждение ще се намалява с 1/3. Когато общинският съветник не участва в 7 последователни гласувания по същество в рамките на едно заседание, ще му се налага санкция от 100 лв. Друга новост е, че участието на всеки съветник в комисиите и в заседанията на Общинския съвет ще се обобщава в електронен регистър, публикуван на сайта на институцията. Комисиите се запазват същите като през миналия мандат. Решено бе, ако постоянна или временна комисия не заседава поне 4 пъти годишно, тя да бъде закрита. Освен това всяка комисия със свое решение ще може да избира заместник-председател, който обаче няма да има право да бъде председател на друга комисия. Правната комисия, която през периода 2015-2019 г. беше временна, става постоянна. Променено бе и наименованието на архитектурната комисия – тя вече ще се нарича ПК “Архитектура и градоустройство". Работната група реши също времето за изчакване на съветници за започване на заседание на комисия да е 15 минути, а не 20, както беше досега. Ако четвърт час след обявеното начало кворумът не е налице, комисията ще може да заседава и при наличния състав, когато той не е по-малко от 1/3 от всичките й членове, а за комисии в състав по-малък от 9 членове – при присъствие на минимум 3 членове. Решено бе още специалната комисия по приватизация, действаща към Общинския съвет, да е съставена от най-много 15 общински съветници и служители от общинската администрация. Проектът на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна е публикуван на сайта на местния парламент – varnacouncil.bg, в секция Проекти на нормативни актове. Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно документа в 14-дневен срок, считано от датата на публикуването му.


Автор: Михаил Онегин
Напиши коментар