Община Варна ще отпусне близо 775 хил. лева за две лечебни заведения в града

Съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ дадоха съгласието си Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания да получи малко над 324 хил. лева като целева субсидия за изплащане на заплати, осигуровки и данъци на персонала за периода до 30 ноември 2019 г. Други близо 450 хил. лева ще бъдат предоставени за погасяване на стари задължения на Очна болница до датата на поемане на управлението от Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. На днешното първо за мандата заседание съветниците одобриха също промени в Наредбата на Общински съвет – Варна за определяне размера на местните данъци на територията на община Варна, с които се предвижда увеличение на данъка при придобиване на имущество по възмезден начин от 2,6% на 3%. Освен че този налог не е променян от 2009 г., при съпоставка с размера на ставките за 2019 г. в други общини, като Столична община, Пловдив, Бургас, Стара Загора, е установено, че размерът на данъка във   Варна е равен или по-нисък от размера на ставките на съпоставените общини. Очакваните постъпления за 2019 г. от данък при придобиване на имущество по възмезден начин са в размер на 24 млн. лв. Ако предложената промяна бъде одобрена от местния парламент и налогът от 3% влезе в сила, прогнозата за идната година е постъпленията в общинския бюджет от този вид местен данък да се увеличат допълнително с 3,7 млн. лв. Предвижда се средствата да бъдат инвестирани в облагородяване на градската среда, опазване и поддържане на зелената система на общината, изграждане и ремонт на тротоари и улици в междублоковите пространства. Финансовата комисия даде съгласието си Община Варна да съфинансира проект за саниране на осем многофамилни жилищни сгради в града на стойност 1 200 729 лв. От местната хазна ще бъдат отпуснати до 62 400 лв., с които ще се покрият разходите за управление на проекта, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар