Незаконосъобразно е решението на ОбС - Банско да забрани строежи на нощни заведения

В рамките на осъществяване на функцията по надзора за законност, Районна прокуратура – Разлог е възложила на Областна администрация гр. Благоевград извършване на проверка на Решение № 934, прието от Общински съвет – Банско по протокол от 28.02.2019 г. С него се забранява издаването на разрешения за строеж на сгради и преустройства на съществуващи помещения в обекти с предназначение за нощни барове, дискотеки, казина, игрални зали, еротик барове и заведения с подобна функция.

         Според прокуратурата, съдържанието на това решение противоречи на конкретни разпоредби на нормативни актове - чл. 19 от Конституцията на Република България, Закона за туризма и Закона за устройство на територията. Това налага извод, че въпросният административен акт е незаконосъобразен.

На първо място, общинският съвет не притежава компетентност за приемане на решение, с което се забранява издаването на разрешения за строеж и преустройства на съществуващи помещения. Законът за устройство на територията предвижда сложен фактически състав, който следва да бъде осъществен за всеки отделен случай във връзка с издаването или отказа от издаване на разрешение за строеж. Общинският съвет не е компетентен орган, за да забрани предварително всички строежи на определен тип сгради в общината.

         Прокуратурата не оспорва местната необходимост от регулиране на отношенията, свързани с експлоатацията на заведенията за развлечения в гр. Банско. Напротив, тази необходимост е налице и в тази посока би могло да бъдат отбелязани редица съображения и примери.

В правомощията на общинския съвет и на кмета на общината са приемането на устройствените планове, както и измененията на същите. В настоящия случай, с въпросното решение Общински съвет - Банско е направил опит с приемането на този административен акт, да приеме стратегия, политика на местно развитие във връзка с допускането на определен вид строежи в строителните граници на гр. Банско. В случая обаче, този опит е незаконосъобразен, не само защото мотивите за това са крайно недостатъчни, но и поради това, че с решението не се приема стратегия или план, а директно се налага забрана за осъществяване на регламентирана в закона дейност от определен административен орган, какъвто е главният архитект на общината.

На практика с решението се „нарежда“ на главния архитект на общината да постановява отказ по всяка една процедура, започната за получаване на разрешение за строеж на барове, казина и др., което също е недопустимо, тъй като засягат самостоятелните правомощия на административен орган.

След извършена проверка от Областна администрация гр. Благоевград, на 13.03.2019 г. областният управител издал заповед, с която върнал на Общински съвет – Банско за ново обсъждане Решение № 934, постановено в заседание на 28.02.2019 г., като нищожно/незаконосъобразно. Посочва се, че приетият административен акт е в противоречие с приложимите по казуса правни норми и Общински съвет – Банско е излязъл извън рамките на законовите си правомощия.




Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар