Над 5000 проверки за безопасност на строежите са извършени през 2018 г.

Над 5000 проверки на строежи от първа, втора и трета категория извършиха органите на ДНСК в страната през миналата година по заповед на началника на дирекцията арх. Иван Несторов, пише Дарик. Те са в резултат от засиления контрол за обезопасяване на строежите, като на невъведените в експлоатация обекти са проверени одобрените планове за безопасност и здраве в съответствие с основните изисквания към строежите по смисъла на Закона за устройство на територията и спазването им на място. Експертите установиха няколко основни типа нарушения: липса на временна плътна ограда откъм улиците и страничните регулационни линии на строителната площадка; липса на информационни табели с описанието на строежа, номер и дата на разрешението за строеж, както и данни за възложителя, строителя, надзорника и др. Проверяващите са се натъкнали също и на липса на изградени покрити проходи за преминаване на пешеходци, когато строежите са разположени на уличната регулация; неизвършено обезопасяване на строежа с парапети, ограждения, предпазни устройства и приспособления на завършените нива на строежа по външния му контур, включително и предпазни мрежи; липса на обезопасяване на стълбища, асансьорни шахти и вентилационни отвори и др. За установените нарушения срещу виновните лица са образувани административно-наказателни производства. Издадени са 93 наказателни постановления на обща стойност 54 970 лева, приходите от които са постъпили в бюджета. Само през 2018-та година началникът на Дирекцията за национален строителен контрол, на основание чл.167, ал.6 от ЗУТ, е прекратил 10 удостоверения на юридически лица, извършващи строителен надзор на сгради от първа до четвърта категория. На територията на страната са извършени близо 6 хиляди проверки на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително. От регистрираните 765 лица, извършващи тази дейност, са проверени 539. За установените нарушения са издадени 75 наказателни постановления, по които са наложени имуществени санкции и глоби за 305 750 лв., които също са постъпили в държавния бюджет. Надзорните фирми имат делегирани от ЗУТ много големи задължения, които касаят законосъобразността на издадените строителни книжа от общинските администрации, на базата на които ще се реализира даден строеж, а в процеса на изграждането му са длъжни да упражняват строителен надзор ежедневно. Установени са непълноти и неточности при постъпването на документите за назначаване на Държавни приемателни комисии. Това налага изтегляне на документите, корекции и внасяне наново. Ето защо, едно от важните направления, по които работи ДНСК, е завишаване на контрола на надзорните фирми. По тази причина се предлагат промени в нейния Устройствен правилник, които предвиждат създаване на нова дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“. Тя ще контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, ще подпомага началника на ДНСК при издаване на удостоверения или отказ от издаване на удостоверения за вписване в регистъра за упражняване на дейността консултант съгласно ЗУТ, както и при изпълнение на неговите правомощия за предсрочно прекратяване действието на издадените удостоверения.
Промените в Устройствения правилник на ДНСК предвиждат още откриването на Регионални дирекции за национален строителен контрол във всеки областен град за подобряване контрола по места в страната и за облекчаване на инвеститорите и гражданите. По този начин хората, живеещи на територията на дадена област, ще имат непосредствен контакт със структурите на ДНСК.Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар