11,3 млн. лв. повече за образование във Варна през тази година

Проекторамката по това перо възлиза  на 154 млн. лв. и с най-голям относителен дял в общия бюджет на общината   – 40%. Това бе изтъкнато на днешното заседание на ПК „Наука и образование“ към Общински съвет – Варна, на което беше одобрена финансовата рамка. За поредна година се отделя рекордно висок бюджет за образование, с което се дава ясен знак, че този ресор остава приоритет №1 за местната власт. За сравнение – през 2016 г. макрорамката за образование бе близо 91,2 млн. лева, през 2017 г. – 104,1 млн. лева, а през 2018 г. – 118, 5 млн. лева. Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 130,7 млн. лв., за дофинансиране – 4,3 млн. лв. и за местни дейности – 19 млн. лв. Общината ще продължи да дофинансира разходите за издръжка на маломерни и слети паралелки, за изпълнение на ангажименти по общинския колективен трудов договор за средно образование, за подпомагане на центровете за подкрепа на личностно развитие, като ОДК, Логопедичен център и др. През тази година предстои 17% увеличение на заплатите на педагогическите специалисти и 10 на сто на възнагражденията на непедагогическия персонал. Запазват се общинските програми във функция   „Образование“, за които е осигурено финансиране в размер на близо 1,14 млн. лева. И през 2020 година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училищата и детските градини и създаване на модерна база за обучение и кариерно развитие. Предстои основен ремонт на бившия дом „Другарче“ и преустрояването му в детска градина с 4 градински и 1 яслена група, които ще бъдат филиал на ДГ „Д-р Петър Берон“. За тази цел в тазгодишния бюджет на общината са предвидени над 1,76 млн. лева. Други 500 хил. лева са заделени за завършване на строителството на новия корпус за 120 деца в детска градина „Карамфилче“. Близо 2 млн. лева са осигурени за   реконструкцията на НУ „Васил Левски“ в кв. „Аспарухово“ и преустройство на помещения в I Езикова гимназия. Над 1,8 млн. лева ще бъдат инвестирани в основен ремонт на площадки за игра на открито и спорт в 12 детски градини. Нови спортни площадки ще има и в 5 училища, за които са заложени близо 1,2 млн. лева. Модерни съоръжения ща бъдат изградени в СУ „Гео Милев“, СУ „Елин Пелин“, IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, СУЕО „А.с.Пушки“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Значителното увеличение на броя на учениците в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ през последните две учебни години налага осигуряване на нова база с всички необходими нормативни изисквания за провеждане на специализирано обучение. Поради това ще бъде изготвен идеен и технически проект за основен ремонт и преустройство на първия и втория   етаж   на сграда на ул. „Петко Стайнов“ в достъпна среда за потребителите на ЦСОП. В бюджета за тази цел са предвидени 200 хил. лева. Готови са също  проектите за 4 нови детски градини, за които Община Варна е подала проектно предложение за финансиране от централния бюджет. Единият е за изцяло нова детска градина за четири групи на ул. „Хъшове“ № 2. Другите два проекта са за нови корпуси на ДГ №14 „Дружба“ и на ДГ №39 “Приказка“.   Предстои изграждане и на нова сграда на детска градина № 48 Ран Босилек" в с. Тополи. Общината ще разчита на държавно финансиране и за разширение на училище „Васил Друмев“, стана също ясно на днешното заседание.   ------------------ Общинските съветници от ПК „Наука и образование“ одобриха новите правила за прием в детските градини във Варна. Водещ ще бъде принципът на уседналост по постоянен или настоящ адрес, какъвто бе въведен при приема на първокласници. Целта е децата да посещават детска градина или училище най-близо до дома и да се уеднаквят процедурите за  електронен прием в общинските детски и учебни заведения, бе изтъкнато на днешното заседание на комисията. В новата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, подготвителни полудневни и целодневни групи към училищата на територията на община Варна е записано, че най-много точки – 500, ще получават малчуганите, живеещи 2 и повече години в обхвата на детското или учебното заведение.   Уседналост между 1 и 2 години ще носи 400 точки, а до 1 година – 300 точки. 200 точки ще се дават на децата с постоянен или настоящ адрес в административния район. Тези, чиято адресна регистрация е на територията на община Варна, ще получават 100 точки. За яслените групи, да за получат максималния брой точки – 500, децата трябва да са без промяна на постоянен/настоящ адрес в обхвата на детската градина през последните 10 месеца към 15-ти септември в годината на кандидатстване. Ако обаче има промяна през този 10-месечен период, те ще получават 400 точки. Подобно при приема в първи клас е въведен и критерий за поредност на желанията, избрани от родителя. По първо желание ще се дават 7 точки, по второ – 6 точки, а по последното седмо желание – 1 точка. С предимство ще са момчетата и момичетата, които имат уседналост над 2 години и чиито братя и сестри посещават същото детско заведение/училище. Така децата ще се съберат на едно място , което ще е улеснение и удобство за родителите, се казва в мотивите на администрацията. Това обаче няма да важи за децата, които през настоящата година завършват IV подготвителна група или VII клас в училище. Допълнителни точки ще получават малчуганите с двама работещи родители. С предимство остават близнаците, деца от многодетни семейства, както и деца със заболявания с и над 50%. На сираци и на деца,   чиито брат/сестра или родител са с решение на ТЕЛК за над 70%, също ще се дават още точки. Целта на промените е да се осигури плавен преход от подготвителна група в първи клас на едно и също училище, както и да бъде създадена единна електронна система за прием в детските градини и подготвителните групи в училищата. Предстои наредбата да бъде гласувана от Общинския съвет.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар