Парламентът смени срока за плащането на данъци от бизнеса

Срокът за годишните данъчни декларации и внасянето на данъци от фирмите се измества от 31 март на 30 юни. Това гласи една от гласуваните промени в Закона за ДДС, приети на второ четене в парламента.

Депутатска подкрепа получи и предложението на кабинета за ново данъчно облекчение: физическите лица да могат да си намаляват данъчната основа с до 2000 лева за ремонти и подобрения в жилищата си, но само при условие, че приложат бележка от майстора, направил ремонта. 

С друга гласувана поправка Народното събрание разпореди данъчно задължено лице, което управлява електронен интерфейс и е регистрирано по закона, да води електронен регистър за доставките, за които се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, в които участва. Освободена доставка е извършването на застрахователни и презастрахователни услуги, включително на свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти, прие парламентът.

Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос може да се прилага от данъчно задължено лице, което към датата на вноса представи пред митническите органи стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, както и неакцизни стоки. 

Според други гласувани текстове лицата, регистрирани в друга държава-членка, които ползват режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, но са установени на територията на ЕС, и имат съответните законови данъчни регистрации, имат право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната.

Лице, което не е установено на територията на страната и е регистрирано в друга държава-членка за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, и не начислило ДДС за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната в данъчния период, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер 25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв. При повторно нарушение размерът на глобата или на имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-малко от 5000 лв.

Сред гласуваните днес промени бе и редукцията на косвения данък за доставка на храна за вкъщи на 9%. Данъчното облекчение е с временен характер и ще важи до края на 2021 г., докогато е намалена ставката и за храната в ресторантите. Налогът за храната от топлите витрини на супермаркетите, пици и дюнери обаче остава 20%. 

По предложение на депутата от ГЕРБ и председател на Бюджетна комисия Менда Стоянова бе приет и още един текст. Според него лице, подало искане за предсрочно прекратяване на лиценз от Закона за харазрта, по което няма издадено разрешение за предсрочно прекратяване от НАП до 31 декември 2020 г. не дължи годишна вноска за социално отговорно поведение за 2021 г. 

Парламентът обаче отхвърли предложението на БСП за 9-процентно ДДС върху лекарствата. Социалистите предлагаха да бъде намален данъкът от 20 на 9% за лекарствени продукти, включени в позитивния списък по Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина, заплащани със средства на бюджета на НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели. Предложението обаче не събра нужните гласове. "За" него гласуваха 33 народни представители, 58 "против" и 20 "се въздържаха", с което идеята беше отхвърлена. 

Депутатите отхвърлиха и предложението на "Oбeдинeнитe пaтpиoти" и БCΠ да не се облагат с данък ваучерите за храна до 100 лв. месечно. Вмecтo това бе прието предложението на ГEPБ, с което ваучерите за храна без данък стават от 60 на 80 лв. По време на дебатите не стана ясно как това ще се отрази на държавния бюджет, тъй ĸaтo тeзи paзxoди ca ocвoбoдeни от данъци.


Автор: Дежурен редактор
Напиши коментар