Отпадна служебното начисляване на авансовите вноски за корпоративния данък

Управляващите се отказаха да въведат служебно начисляване на авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане на база приходите на бизнеса от 2018-та година. В окончателните текстове на приетия ударно Закон за извънредното положение се запазва сегашното правило и така авансовите вноски ще се определят съобразно собствената прогноза на фирмите за печалба през 2020 г. Предложението, което бе разписано като текст, гласи, че през 2020 г. авансовите вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане, се правят по реда и условията на глава 40 от същия закон при съобразяване на следните особености: - Когато до влизане в сила на този закон, е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. - Предвижда се при необходимост лицата да могат да подават коригираща декларация. Когато до 15 април 2020 г. е подадена годишна данъчна декларация за 2019 г. авансовите вноски се правят съгласно декларираното. Когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г. авансовите вноски се декларират с образеца на годишната данъчна декларация до 15 април 2020 г. като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансовите вноски за текущата година. "Целта е да се отложи годишното счетоводно приключване, декларирането на данъка върху печалбата, респективно неговото внасяне до 30 юни. А за периода от януари до юни, когато се дължат авансови вноски, да се даде възможност на фирмите да определят сами размера на авансовите вноски, съобразно собствената си прогноза за печалбата през 2020 г.", обясни Стоянова. Тъй като има фирми, които преди приемането на този закон, са подали своите декларации за 2019 г. и в тях ще са отбелязали своята прогнозна печалба и авансови вноски, без да са имали предвид ситуацията, която се разви с извънредното положение следващите месеци, даваме им възможност по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане да коригират така декларираната авансова вноска в размер, който те смятат, че отговаря на прогнозата им за печалбата за 2020 г., отбеляза председателят на бюджетната комисия.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар