Одобрени са промени в Закона за авторското право

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права.

Основната част от текстовете в проекта произтичат от масовото неразрешено използване на телевизионни програми и необходимостта от по-ефективен контрол върху дейността на кабелните, сателитните и други оператори, както и от негативната тенденция лицата – нарушители по Закона за авторското право и сродните му права, които са предимно юридически лица и еднолични търговци, да избягват административно-наказателна отговорност за извършените от тях нарушения, като се укриват и осуетяват връчването на издадените в хода на производствата документи. Текстовете са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост – консултативен орган към министъра на културата, в рамките на който бяха обсъдени съществуващите дефицити в законовата уредба, идентифицирана бе необходимостта от посочените изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права и Закона за електронните съобщения, както и бяха обсъдени и съгласувани предложенията за измененията в двата закона. Измененията в Закона за електронните съобщения са включени в проекта на закон по предложение на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, отправено в хода на междуведомственото съгласуване. Проектът включва също и норми, насочени да прецизират формирането и работата на комисиите за утвърждаване на тарифи на организациите за колективно управление на права, начинът на съставяне на списъка на медиаторите към министъра на културата, както и да преодолеят съществуващия законов дефицит по отношение на хипотезите, при които е допустимо да се назначи проверка на лица, регистрирани за дейност по колективно управление на права.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар