В Казанлък се проведе семинар срещу наркоманията и употребата на психоактивни вещества

В община Казанлък се проведе семинар срещу наркоманията и употребата на психоактивни вещества.

Обучителният модул в Младежкия дом бе насочен към всички специалисти, които работят с деца и бе по идея на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Казанлък и бе организиран съвместно с РЗИ - Стара Загора. Целта на организаторите е да насочат вниманието и да повишат знанията по проблема на педагогическите кадри.

Община Казанлък отчита сериозността на негативното въздействие на наркотиците върху децата и младите хора, както и факта, че успехът в превенцията на наркомании зависи от обединените усилия на общинските и държавните институции.
Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар