Съюзът на учените – Варна с годишна награда за млади учени от Варненския регион

За първи път в своята история Съюзът на учените – Варна учредява годишна награда за млади учени, които работят в научни звена на територията на Варненския регион. Конкурсът „Млад учен“ ще се провежда всяка година. През 2019 надпреварата между младите учени ще бъде в две направления -  „Медицина и спорт” и „Социални, стопански и правни науки”. Съюзът на учените – Варна ще присъди на спечелилите надпреварата грамота и парична награда от 1000 лв. Отличията ще бъдат тържествено връчени на годишното Общо събрание на Съюза на учените - Варна на 30 май 2019 г. Регламентът, условията за участие в конкурсната надпревара и критериите за класиране на кандидатите в отделните научни направления са публикувани на интернет страницата на Съюза на учените – Варна - http://www.su-varna.org/ . Срокът за подаване на документи е 15 април 2019 г. Документите трябва да бъдат изпратени в електронен формат на e-mail: suv.nagradi@gmail.com. Кандидатите следва да посочат научното направление, за което кандидатстват. Спечелилите ще бъдат уведомени за класирането най-късно до 17 май 2019 г.   Предизвикателството на Съюза е към младите научни и научно-преподавателски кадри, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация, след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването ѝ. Управителният съвет на Съюза на учените - Варна пожелава успех на всички кандидати !


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар