Новият етап на АМ „Хемус“, в който наляха повече от милиард, ще почне чак 2020 г.

„Очакваме строителството на АМ „Хемус“ от п.в. „Боаза“ до пресичането с път II-35 Плевен – Ловеч да започне в началото на 2020 г., след като отчуждителните процедури приключат.“ Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния Парламентарен контрол. „Правителството на България има поет ангажимент към районите, разположени северно от Стара планина и отпуснатите допълнителни средства в размер на почти 1,35 млрд. лв. в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са пример за реални действия в тази посока“, подчерта министърът. Тя обясни, че участъкът е разделен на три подучастъка, за които в момента се изработват техническите проекти. За всеки един от трите подучастъка, съгласно сключените договори за проектиране, се изработват парцеларни планове, които да определят имотите и териториите, които ще бъдат засегнати от автомагистралното трасе. Процедурите по теренното обезпечаване на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път II-35 „Плевен – Ловеч“, включително процедиране и одобряване на ПУП-ПП, както и постановяване на отчуждителен акт отнемат доста месеци и то при условие, че няма съдебни дела срещу постановения отчужителен акт. За участъка от път II-35 „Плевен – Ловеч“ до път I-5 „Русе – Велико Търново“, който е разделен на три подучастъка, са избрани изпълнители със задача да актуализират и допълнят изработените по възлагане на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ подробни устройствени планове – парцеларни планове. Предстои в началото на 2019 г. да бъдат сключени договорите с избраните изпълнители. Срокът за актуализация и допълнение на ПУП-ПП е 60 календарни дни. След изработване на парцеларните планове, ще бъдат извършени изискващите се съгласно ЗУТ процедури, предхождащи одобряването на плановете, от компетентния орган – МРРБ. Въз основа на одобрените ПУП-ове ще се извършат процедурите по придобиване на земя за държавна нужда. На основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (изключения, приложими за публичните възложители) Агенция „Пътна инфраструктура“ ще сключи договор с „Автомагистрали“ ЕАД за изпълнение на проектиране на трите подучастъка от път II-35 „Плевен – Ловеч“ до път I-5 „Русе – Велико Търново“ и за строителство на цялото трасе на автомагистралата от п.в. „Боаза“ до пресичането на път I-5. АПИ е поскала предварително становище от Агенцията по обществени поръчки и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази законова възможност. Към момента е изготвен и съответно изпратен проект на обявление за възложена поръчка в Агенцията по обществени поръчки и министерството, съдържащ необходимите документи за преценка относно спазване изискванията на посочената разпоредба и капацитета на дружеството за изпълнение на дейностите по договора. От бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат осигурени средства за укрепване на компрометираните участъци на път ІІ-82 Костенец – Боровец – Самоков – София, съобщи още министърът на регионалното развитие и благоустройството. До месец предстои да бъде представен технологичния проект. По предварителна експертна оценка за ремонта ще са необходими около 1.5 млн. лв. На отделни места в направлението между село Радуил и курортен комплекс „Боровец“, в обхвата от км 18 до км 28 , поради значителното количество влага има пропадания на пътното платно. Авариралите участъци са сигнализирани със знаци за ограничение на скоростта до 30 км/ч или 40 км/ч, знаци за обозначаване на платно, ограничено отляво, съответно ограничено отдясно, поставени са бализи, сигнални ленти с успоредни бели и червени ивици. Пропаданията се наблюдават и контролират от експертите на Областно пътно управление – София. За допълнително обезопасяване има и физически препятствия от фрезован материал. Предстои извършването на ремонтни дейности и на участъка от първокласен републикански път I-1, преминаващ през с. Чурек, информира още министърът. В инвестиционната програма на АПИ е заложено изпълнението на основен ремонт на път I-1 „Път II-17 – гара Яна“ в участъка от км 214+686 до км 237+553 с дължина 22,8 км. За отсечката има проектна готовност. Разглеждат се техническите предложения, след което ще се пристъпи към отваряне на ценовите оферти на допуснатите кандидати. В случай че решенията за избор на изпълнители не бъдат обжалвани, се очаква през следващата година да бъдат подписани договори с избраните изпълнители и строителството да започне. Срокът за извършване на ремонта е 24 месеца. Средствата за реализацията на обекта са от бюджета на АПИ и са в размер на 17 716 000 лв. без ДДС.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар