Министерство на културата обяви конкурс за директор на ТМПЦ - Варна

Mинистерство на културата

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 година за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА

  1. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Област на висше образование: „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.4. Професионално направление: „Музикално и танцово изкуство”, „Театрално изкуство”, „Филология” или „Философия”;

1.5. Специалности – от посочените направления или арт мениджмънт;

1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 3 години;

1.7. Предимства: владеене на западен език, квалификация по мениджмънт за кандидатите с висше образоване в областите „Изкуства” и „Хуманитарни науки”; компютърна грамотност;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Театрално-музикален продуцентски център - Варна;

1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в областта на културата;

1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения;

1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;

1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

  1. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на Театрално-музикален продуцентски център - Варна и събеседване.
  2. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул.”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:

3.1. Молба за участие в конкурса и автобиография;

         3.2. Документ за самоличност;

3.3.Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;

3.4. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3/ - оригинал и копие;

3.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца.

3.6. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните оправомощени органи в Република България.

  1. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Театрално-музикален продуцентски център - Варна за срок от четири години, която се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници, която да съдържа:

4.1. Художествени показатели:

а/ подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година;

б/ тенденции в развитието на репертоара за останалите години - жанрови намерения, постановъчни екипи;

в/ възможности за разширяване на зрителската аудитория.

4.2. Финансово-икономически показатели:

а/ планиране на основните показатели: брой спектакли за една година, брой зрители, средна цена на билет;

б/ планиране на съвместни проекти с други театри, международни организации и други културни организации.

4.3. Стратегии на управлението, политики на заетост.

  1. При подаването на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
  2. Срок за заемане на длъжността – четири години.

 За информация: тел. 02/ 94 00 845; 02/ 94 00 966.
Автор: Михаил Онегин
Напиши коментар