Първи проверки на аптеки са извършени по разпореждане на Софийска градска прокуратура

По разпореждане на Софийска градска прокуратура са предприети мерки за предотвратяване на продажба на лекарствени продукти в аптечната мрежа, складовите бази и чрез обяви, публикувани в интернет сайтове, на спекулативни цени. Възложено е извършване на незабавни проверки от контролните органи – Столична дирекция на МВР, Столична регионална здравна инспекция, Комисия за защита на потребителите, кмета на Столична община, Териториална дирекция на Национална агенция за приходите. Проверките ще се извършват през целия период на обявеното извънредно положение, с оглед пресичане на недобросъвестни практики и спекулативни действия, както и превенция срещу незаконно облагодетелстване по време на извънредна ситуация при обявена пандемия. Контролните органи ще проверяват деяния, нарушаващи разпоредбите, свързани с търговия с лекарствени продукти без разрешение, в това число, продажби, предлагане, търговски сделки по интернет. Чрез извършване на лична проверка на селективно избрани обекти на случаен принцип – аптеки и дрогерии, длъжностните лица ще осъществяват контрол на дейностите, извършвани в съответните звена за търговия на едро (складове), аптеките и дрогериите, а именно – спазване на разрешителния режим, регистрационен, лицензионен, финансов (вкл. ценови), счетоводно-отчетен, данъчен. При констатация за допуснати нарушения на нормативните документи ще се съставят актове, наказателни постановления, включващи предвидените в закони санкции – финансови, административни, наказателни, професионални. При необходимост ще бъде сезиран главния държавен инспектор и директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, упражняващ пряк контрол върху качеството, безопасността и ефикасността на лекарствата. Към настоящия момент са проверени редица аптеки в столицата. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение от Изпълнителната агенция по лекарствата и седем протокола с предписания за сключване на договори за дезинфекция от Столичната РЗИ. Проверките продължават.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар