Гешев представи заместниците си пред Прокурорската колегия на ВСС

Главният прокурор Иван Гешев отправи предложение до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на своите заместници  Главният прокурор Иван Гешев отправи предложение до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на г-жа Красимира Алексиева Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура на длъжност „заместник на главния прокурор” във Върховна касационна прокуратура; г-жа Пламена Цветанова Апостолова – член на Висшия съдебен съвет, на длъжност „заместник на главния прокурор” при Върховна касационна прокуратура и г-жа Десислава Георгиева Пиронева – прокурор в Софийска градска прокуратура на длъжност „заместник на главния прокурор“ във Върховна административна прокуратура.   Г-жа Красимира Алексиева Филипова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” през 1999 г. и е правоспособен юрист от 10.03.2000 г. Притежава богат професионален и административен опит, придобит в продължение на повече от 20 години юридически стаж не само в органите на Съдебната власт.   Заемала е последователно следните длъжности:
 • съдебен кандидат в Окръжен съд – София от 08.02.1999 г. до 08.02.2000 г.
 • експерт – юрист в Областна администрация – Софийска област от 08.02.2000 г. до 11.06.2001 г.
 • младши прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2001 г. до 11.06.2003 г.
 • прокурор в Районна прокуратура – Ботевград от 11.06.2003 г. до 01.08.2003 г.
 • прокурор в Районна прокуратура – Костинброд от 01.08.2003 г. до  28.07.2006 г.
 • заместник районен прокурор на Районна прокуратура – Костинброд  от 28.07.2006 г. до 10.03.2010 г.
 • и. ф. административен ръководител на РП – Костинброд от 10.03.2010 г. до 15.07.2010 г.
 • заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София от 15.07.2010 г. до 02.01.2014 г.
 • заместник на административния ръководител на Апелативна прокуратура – София от 02.01.2014 г. до 06.01.2016г. и от 27.01.2017 г. до 01.11.2019 г.
 • заместник министър на правосъдието от 06.01.2016 г. до 27.01.2017 г.
 • прокурор във Върховна касационна прокуратура от 01.11.2019 г. и към настоящия момент.
С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/07.03.2018 г. прокурор Красимира Филипова е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация, приета с решение на ВСС по протокол № 46 от 16.10.2014 г., ѝ е определена положителна комплексна оценка „много добра“. Със заповеди на главния прокурор от 19.09.2017 г. и 03.12.2019 г. е поощрявана за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация с предметни награди и „служебна благодарност“. Притежава значителен професионален опит като прокурор, преминал последователно през всички нива в структурите на Прокуратурата. Към момента г-жа Красимира Алексиева Филипова е прокурор в отдел „Съдебен” на Върховна касационна прокуратура. Тя има значителен административен опит, придобит като заместник районен прокурор на РП- Костинброд, заместник на административния ръководител – окръжен прокурор на ОП-София, заместник на административния ръководител – апелативен прокурор на АП София и заместник на министъра на правосъдието в период на активни организационни и законодателни промени, свързани с дейността на Прокуратурата и Висши съдебен съвет.   Г-жа Десислава Пиронева е завършила Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” през 2003 г. и е правоспособен юрист от 14.10.2003 г.   Заемала е следните длъжности в различните нива на Прокуратурата на Република България:
 • младши прокурор в Районна прокуратура – Петрич от 21.04.2005 г. до 21.04.2007 г.
 • прокурор в Софийска районна прокуратура от 21.04.2007 г. до 22.02.2016 г.
 • прокурор в Софийска градска прокуратура от 22.02.2016 г. и понастоящем.
С решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 35/30.09.2010 г. прокурор Пиронева придобива статут на несменяемост, а с решение по т. 29, протокол № 56/12.11.2015 г. е повишена в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“. С последната атестация от проведено периодично атестиране, приета с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 25.07.2019 г. на прокурор Пиронева е определена положителна комплексна оценка „много добра“. За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация, прокурор Десислава Пиронева е награждавана и от главния прокурор. Тя има изключително добро познаване на правото на Европейския съюз и международното право – успешно е преминала процедурата за подбор на кандидати за длъжността „Европейски прокурор“ на Република България и пред Комитета по подбор, създаден в съответствие с чл. 14, § 3 от Регламент (EС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. Кандидатурата на прокурор Пиронева е оценена високо, като от Комитета по подбора е полученото официално уведомление за решението, че е класирана на първо място.   Г-жа Пламена Цветанова Апостолова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и е правоспособен юрист от 29.11.1994 г. Към момента г-жа Цветанова е член на Висшия съдебен съвет и като такъв притежава значителен административен опит. С решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 20 от 22.06.2005 г. е предсрочно повишена в ранг „Ръководител на отдел в Национална следствена служба“. На 10.07.2008 г. с решение на Висшия съдебен съвет ѝ е определил положителна комплексна оценка „добра“.   Заемала е последователно следните длъжности:  
 • следовател в РСС към бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.06.1994 г. до 31.12.1994 г.;
 • следовател в бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.01.1995 г. до 01.02.1995 г.;
 • следовател в бившата Столична следствена служба, понастоящем СГП от 01.02.1995 г. до 15.07.2002 г.;
 • следовател в Национална следствена служба; от 15.07.2002 г. до 28.01.2014 г.
 • следовател, завеждащ отдел в Национална следствена служба от 28.01.2014 г. до 03.10.2017 г.
 • член на ВСС от 03.10.2017 г. и понастоящем.
За отлично изпълнение на служебните си задължения и доказана висока професионална квалификация тя е поощрявана със „Служебна благодарност“ с Решение на ВСС от 08.06.2005 г. и със заповед на главния прокурор от 20.09.2016 г.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар