Комисията „Финанси и бюжет“ одобри актуализацията на бюджета на община Варна за 2019

След промените макрорамката възлиза на 405 170 000 лв. при планирани в началото на годината 406 700 000 лв. Заедно с европейските средства актуализираният бюджет е в размер на 475 696 000 лв. Намалението се дължи до голяма степен на това, че приходите от продажба на билети продължиха да се събират в общинското дружество „Градски транспорт“, а в бюджета бе заложено те да постъпват в ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ (ТАСРУД). Всичко това се отрази като намаление както в приходната, така и в разходната част на бюджета на общината. Във функция „Икономически дейности и услуги“, в която попадат приходите от билети за градския транспорт, актуализираният бюджет възлиза на 27 728 000 лв. при първоначална план-сметка 40 949 000 лв. Същевременно при основните пера като образование, здравеопазване, социалния дейности се отчита ръст на средствата. Актуализираната рамка за образование е в размер на 148 953 000 лв. при първоначално предвидени 142 674 000 лв. Увеличението с 6 279 000 лв. затвърждава образованието като най-големия приоритет за общината. Бюджетът за здравеопазване възлиза на 22 217 000 лв. при планирани в началото на годината 21 112 000 лв. Актуализираната план-сметка за 2019 г. за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ възлиза на 19 182 000 лв., като е увеличен спрямо първоначалния бюджет с 2 391 000 лв. Данните сочат също, че има увеличение на събираемостта на приходите от имуществени и други данъци.   Общата сума е в размер на 85 816 570 лв., или с   4 616 570 лв. повече спрямо първоначално заложените. Ръстът се дължи основно на постъпленията от данъците за придобиване на имущество и върху превозните средства, при които преизпълнението е съответно 2 200 000 лв. и 2 100 000 лв. В местната хазна през тази година се очаква да влязат и 600 000 лв. повече от данък върху недвижимите имоти. Подобрена е събираемостта и на приходите от общински такси. Актуализираният размер възлиза на 41 988 373 лв., т.е. налице е ръст с 1 823 373 лв., дължащо се основно на увеличените постъпления от такса битови отпадъци. Размерът на капиталовата програма на община Варна по актуализирания бюджет за 2019 г. възлиза на 107 684 132 лв. Най-крупният обект е окончателното изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ на стойност 37 993 887 лв.  Други значими обекти са изграждането на многофункционален спортен комплекс в ж.к. „Владислав Варненчик“, основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в училищата на територията на община Варна, изграждане на парк и спортни съоръжения в кв. „Виница“ и др. Инвестициите в основен ремонт на пътната мрежа са за близо 18 000 000 лв. Общината е в стабилно състояние, с добра кредитоспособност в краткосрочен и дългосрочен план, и ще приключи годината без просрочени задължения.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар