ВАП ангажира КЕВР да определи цените на топлинната и ел енергията спрямо по-ниските цени на газта

Върховната административна прокуратура /ВАП/ сезира КЕВР по повод публикации в средствата за масово осведомяване, в които се съдържат данни за заявени искания до КЕВР за повишаване на цената на топлинната и електрическа енергия. Подадените заявления от 31 дружества за увеличаване на цената, считано от 01.07.2020 г., са  с дата, предхождаща 01.04.2020 г., когато е утвърдена цена на природен газ, по-ниска от действащата до тази дата. В допълнение на интернет страницата на КЕВР се намира актуално заявление на „Булгаргаз“ ЕАД от 10.04.2020 г., заведено в КЕВР с № Е-15-20-22/10.04.2020 г., с което се предлага още по-ниска цена за продажба на природен газ за м. май 2020 г. С оглед изложеното, в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността, в защита на държавния и обществения интерес и на основание чл.145, ал.1, т.6 ЗСВ, ВАП отправи официално писмо до КЕВР стриктно да упражни правомощията си за регулиране на цените по чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8б, чл. 30, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 31а, чл. 33, чл. 33а, чл. 36а, ал. 2 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 1 и т. 2, чл. 22, ал. 1, чл. 31, ал. 2 от Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия, чл. 2, ал. 2, т. 1, чл. 24 и чл. 38, ал. 1 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г., с цел недопускане на неоснователни повишения на електрическата и топлинната енергия.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар