Енергийните шефове скочиха срещу поевтиняването на тока, КЕВР остава непреклонна - в началото на юли сваля цените

Въпреки недоволството на шефовете на енергийните дружества от подготвеното поевтиняване на електроенергията за битовите потребители и малките фирми на регулирания пазар, работната група към Комисията за енергийно и водно регулиране не променя позицията си от предварителния доклад по отношение на ценовите нива в енергетиката през новия ценови период, пише 3e-news.net, цитиран от Новините БГ. 35,83 лв. / MWh ще е цената на задължение към обществото без ДДС за ценовия период 1 юли 2016 г. - 30 юни 2017 г. Това става ясно от предварителния доклад за цените в сектор електроенергетика, публикуван на страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране. Намалението е с 1 лв. - Такса задължения към обществото, която ще бъде платена от бизнеса и бита ще е общо в размер от 1,18 млрд. лв. На практика в предварителния доклад на регулатора няма почти никакви промени по отношение на количествата електроенергия за регулирания пазар и стойностите, които ще се плащат. Така, както и по време на обсъждането, и независимо от възраженията на изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев, цената, по която НЕК в качеството му на обществен доставчик ще продава на крайните снабдители електрическата енергия за регулирания пазар по цена от 106,63 лв./МWh. В тази цена е включена и компонентата „обществена доставка на електрическа енергия от 3,57 лв./MWh. Цената, по която НЕК като обществен доставчик ще продава електроенергията на електропреносното и електроразпределителните предприятия за покриване на технологични разходи, в размер на 36,82лв./MWh, в т.ч. компонента за дейността „обществена доставка на електрическа енергия“ -0,82 лв./MWh, На „Електроенергиен системен оператор“ЕАД се предлага цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС) в размер на 1,13лв./MWh и цена за пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа (без ДДС) в размер на 7,35лв./MWh, Цена за достъп до електропреносната мрежа (без ДДС), която се дължи от производителите на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи,за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 7,02лв./MWh, АЕЦ „Козлодуй“ ще продава електрическата енергия на НЕК по цена от 30 лв./MWh без ДДС. Количеството електроенергия, която ще трябва да предостави атомната централа на обществения доставчик е 4 000 000 Mwh. Цената, по която ТЕЦ „Марица Изток 2“ ще продава енергията си на НЕК е 44,61 лв./MWh (44,22 лв./MWh)при квота от 7 340 634 Mwh. Цената за разполагаемост е 24,50 лв.MW/*(23,73 лв./MWh). В сравнение с миналата година регулаторът е повишил цените както за разполагаемост, така и на електрическата енергия. По-висока е и квотата за регулирания пазар. В коментар след откритото заседание на 2 юни стана ясно, че практически КЕВР увеличава енергията на двете централи за покриване на технологичните разходи. Няма промяна по отношение на цената на електроенергията за битовите потребители на регулирания пазар и средно повишението се очаква да е 0,02: - „ЧЕЗ Електро България“ АД 0,00% „ЕВН България Електроснабдяване“ EАД 0,65% „ЕНЕРГО -ПРО Продажби“ АД-0,91% „ЕСП Златни пясъци“ ООД 0,00% Необходимо количество електрическа енергия, според регулатора, за покриване нуждите от енергия в страната е в размер на 32 949 244 MWh, от които 12 228 628 MWh e за регулиран пазар, 3 782 077 MWh за технологични разходи по преноса и разпределението на електрическа енергия и 16 938 539 MWh е за свободен пазар, вкл. доставчиците от последна инстанция. Като прави анализ на настоящата ситуация работната група практически констатитра, че „прогнозните стойности на количествата електрическата енергия, които ще бъдат продавани от крайните снабдители по регулирани цени през периода 01.07.2016 г. - 3 30.06.2017 г., са 12 228 628 MWh, което представлява съществено намаление спрямо предходния ценови период“. Припомняме, че в решението през миналата година (2015 г.) регулаторът посочи, че „прогнозните стойности на количествата електрическа енергия, които ще бъдат продавани от крайните снабдители по регулирани цени през новия ценови период са 15137 652MWh,което представлява намаление с 6,7% спрямо предходния ценови период“.


Автор: Атанас Георгиев
Напиши коментар