Апелативната прокуратура Варна: Хвърлен е много труд по дела за пране на пари през 2015-а

През 2015 год. прокурорите от района на Апелативната прокуратура във Варна са работили ефективно по делата за изпиране на мръсни пари. В съда са били внесени 16 прокурорски акта срещу 25 лица, като в сравнение с 2014 год. те са били осем срещу 13 лица. Прави впечатление, че макар броят на наблюдаваните 52 досъдебни производства  през последната година  да е близък до този през  2014 г.,броят на внесените в съда актове и предадените на съд лица е двойно по-висок. За втора поредна година решените досъдебни производства с предмет престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обръщение и използване на неистински или преправени парични и други знаци и платежни инструменти, се е увеличил и вече е 78,45 процента  от общо наблюдаваните дела за престъпления по чл.243 – чл.249 от Наказателния кодекс. Съотношението надхвърля както постигнатото през 2014 г. – 74,09 на сто, така и стойностите за предходните две години. През 2015 г. прокурорите от Апелативен район  Варна са положили усилия в работата си по делата от особен обществен интерес, свързани с противодействието срещу корупцията, изпирането на пари, престъпленията с предмет – имущество на ЕС, финансовите и данъчните престъпления, трафика на наркотици и др. Част от тези дела са взети на специален надзор. През отчетната година в апелативния район са били наблюдавани 36 наказателни  производства на специален отчет, като за предходната година те са били 34.Осем са били новообразуваните досъдебни производства. Апелативната прокуратура във Варна е с един от най-добрите показатели за страната по дела с голяма обществена значимост или правна сложност. В отчетния доклад за работата на прокурорите на територията на Варненския апелативен район се наблюдава трайна тенденция за намаляване на образуваните наказателни производства срещу непълнолетни лица в сравнение с предходните две години. Най-голямата част от тези производства са за престъпления срещу собствеността и общоопасни престъпления. В огромната си част всички наказателни производства срещу непълнолетни са образувани в 30-дневния срок, което показва, че по тях се работи с приоритет. Осъдените непълнолетни по тези дела са 129, като най-често налаганите от съда наказания са били „обществено порицания“ и „пробация“.


Автор: СПЪТНИК
Напиши коментар